การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออกของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว การพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน DEVELOPMENT OF A PARTICIPATIVE MANAGEMENT SYSTEM OF SMALL SCHOOL FOR OFFICE OF THE BASIC

Main Article Content

ยุพา บุญอนันต์
ศักดา สถาพรวจนา
กันต์ฤทัย คลังพหล

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (3) เพื่อนำเสนอระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) กำหนดกรอบแนวคิด เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด (2) การวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาภาคสนามโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการปฏิบัติดี จำนวน 5 แห่ง (3) การออกแบบระบบ (4) การพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การตรวจสอบระบบเชิงคุณลักษณะ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน และตรวจสอบระบบเชิงปริมาณ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 200 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และ (5) แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเป็นระบบฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัญหาของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนามโรงเรียนปฏิบัติดี 5 แห่ง และการประเมินระบบเชิงปริมาณโดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 200 แห่งพบว่า
1.1 ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านงบประมาณและบุคลากร
1.2 หน่วยงานระดับปฏิบัติงานขาดอำนาจในการตัดสินใจ
1.3 ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับสูงและหน่วยงานระดับปฏิบัติงานและหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้
2.1 ปัจจัยป้อนเข้า ได้แก่ เป้าหมายของสถานศึกษา ความรู้และเทคโนโลยี ทรัพยากรของสถานศึกษา วัฒนธรรมสถานศึกษา และสารสนเทศ
2.2 กระบวนการ เป็นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
2.2.1 การวางแผน ได้แก่ เป้าหมาย จิตวิทยา โครงสร้าง วัฒนธรรมและบรรยากาศ
2.2.2 การดำเนินการ ได้แก่ การจัดการ บุคลากร ทรัพยากรและเทคโนโลยี
2.2.3 การประเมินผล ได้แก่การประเมินผลสถานศึกษา
2.2.4 การร่วมรับผลประโยชน์
2.3 ผลผลิต ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจ ของครูและผู้รับบริการ
2.4 ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.5 สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา

ABSTRACT


The aims of this research were to (1) study the activities, problems and needs on educational administration participation of small schools for Office of the Basic Education Commission. (2) study the elements which affect the administration participation of small schools for Office of the Basic Education Commission. (3) present a participative management system of small schools for Office of the Basic Education Commission. It was processed by the research and development approach and collected data by using Mixed Research Methodology which consisted of 5 steps as follows: (1) To study and create conceptual framework from documents and related research (2) To analyze system from field studied of 5 good practice schools (3) To design systems (4) To develop the systems by the verification of 10 expert persons and evaluation by 200 school administrations and (5) To finalize improvement system.
The research results were as follow
The problems of participative management system are as follows:
1. Policies always are designed by the central budget and personnel.
2. Provincial authorities have no participation on the policies.
3. Lack of work co-operation between agencies in provinces and head quarter.
The participative management systems of small schools for Office of the Basic Education Commission that are appropriate and possible, composed of 5 factors :
1. Input factors were goal, knowledge and technology, resources of the institution, culture of education and information.
2. Procedure factors were planning, action, evaluation and sharing of benefits.
3. Output factors were achieving the goal of education, quality of education and satisfaction of teachers and services
4. Feedbacks were collected from the results of studying the problems of a participative management system of small schools for Office of the Basic Education Commission.
5. The environments of system were researched both internal and external the schools.

Article Details

Section
Research Article