การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช THE EVALUATION OF BANGKOK SCHOOLS OF EXCELLENCE OF CHIN SOPHONPANICH FOUNDATION

Main Article Content

กันต์ฤทัย คลังพหล
กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ
วัสส์พร จิโรจพันธุ์

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยใช้กรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Stufflebeam กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับประถมต้นและระดับประถมปลาย ผู้นิเทศก์ และผู้ปกครอง จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน) ครูผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน (โรงเรียนละ 20 คน) นักเรียนระดับประถมต้นและระดับประถมปลาย จำนวน 30 คน (โรงเรียนละ 10 คน) ผู้นิเทศก์ จำนวน 12 คน (โรงเรียนละ 4 คน) และผู้ปกครอง จำนวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน) ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมครู ผู้นิเทศก์ และผู้วิจัยมีระดับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชอยู่ในระดับมาก (\bar{X} =4.28 S.D.=0.385, \bar{X}=4.49 S.D.=0.360 และ\bar{X} = 4.38 S.D.=0.279 ตามลำดับ) ซึ่งมีความสอดคล้องกันโดยมีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารและผู้ปกครองมีระดับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชอยู่ในระดับมากที่สุด ( \bar{X}=4.63 S.D.=0.298 และ\bar{X} =4.71 S.D.=0.317 ตามลำดับ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินการ และด้านผลผลิต ของการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินโครงการฯ ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นิเทศก์ และคณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

ABSTRACT


This research is aimed to evaluate “The Project of Bangkok schools” towards excellence of Chin Sophonpanich Foundation. The aspects evaluated by Stufflebeam’s CIPP Model, were Context Input Process and Product. A group of sample was participants from three schools; Wat Thewarach Koonchorn School, Klong Song Kratiam School, and Wat Sutthi Sa Ard School under the Bangkok Metropolitan Administration. They consisted of nine administrators (three persons per school), sixty teachers (twenty persons per school), thirty lower and upper primary students (twenty persons per school), twelve supervisors (four persons per school), and nine parents (three persons per school). The samples were selected by stratified random sampling.
The findings of quantitative and qualitative data analysis were as follows. The findings from analyzing quantitative data showed that the overview results from evaluating the project by teachers, supervisors and researchers were the same at the high level ( \bar{X}= 4.28 S.D. = 0.385,\bar{X} = 4.49 S.D. = 0.360 และ \bar{X}= 4.38 S.D. = 0.279 respectively) and they were similar to the evaluation results from administrators and parents, (\bar{X} =4.63 S.D.= 0.298 และ\bar{X} = 4.71 S.D.=0.317 respectively), which were at the very high level. Moreover when we examined each aspect; environments, basic factors, operational processes and products, was evaluated by the sample group and the researchers, they evaluated this project at the high and the very high level.
The findings from analyzing qualitative data by interviewing teachers, administrators, parents and students revealed that “The Project of Bangkok Schools” towards excellence of Chin Sophonpanich Foundation affected the development of students’ desirable behavior. The project helped the students have a high learning achievement.

Article Details

Section
Research Article