การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ DEVELOPMENT OF SELF-DIRECTED LEARNING PACKET ON INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS IN RAJAPARK

Main Article Content

อมรรักษ์ สวนชูผล

Abstract

บทคัดย่อ        

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มที่มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสูงและต่ำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพกับผู้เรียน 1 คน และ 10 คน พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองที่สร้างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.33 /82.00 และ 81.12/85.38

          จากนั้น ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์กับกลุ่มตัวอย่าง ร่วมกับแบบวัดคุณลักษณะ การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า

          1. ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.15 /85.14

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่มีคุณลักษณะ การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          4. นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์อยู่ในระดับมาก

ABSTRACT

          The purposes of this research were: to develop self-directed Learning package on Introduction to political science for public administration students in Rajapark Institute, to compare learning achievement of public administration students between pre-test and post-test, to compare learning achievement of public administration students with high and low characteristic of self-directed Learning, and to study satisfaction of public administration students in self-directed learning package.

            The purposive sampling of 30 public administration students in Raja park Institute was made.

            The efficiency of the self-directed learning package on Introduction to political science for public administration students in Rajapark Institute was experimented with 1 and 10 persons. The result indicated in order that, by using the self-directed learning package, efficiency was equivalent to 79.33 /82.00 and 81.12/85.38

            The result of using the self-directed learning package on Introduction to political science for public administration students in Rajapark Institute, together with satisfaction form with sample learners was shown bellowed.

            1. The self-directed learning package on Introduction to political science for public administration students in Rajapark Institute had efficiency equal to 84.15 /85.14

            2. Post-test score on learning achievement of public administration students in Rajapark Institute was higher than that of the pre-test score, with statistical significance at the level 0.1

            3. The learning achievement of higher self-directed learning score was higher than that of the lower self-directed learning, with statistical significantce at the level 0.1

            4. Satisfaction of public administration students in Rajapark Institute on the self-directed learning package were at high level.

Article Details

Section
Research Article