การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องร่างกายของเราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 THE DEVELOPMENT OF COMPUTER - ASSISTED INSTRUCTION ENTITLED THE HUMAN BODY FOR MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS

Main Article Content

นิพนธ์ แสงสว่าง
ชาตรี เกิดธรรม
สุรางค์ เมรานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษา เรื่องร่างกายของเราให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ร่างกายของเรา ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องร่างกายของเรา ประชากรที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7 จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 11 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 534 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ห้องเรียน 40 คนได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องร่างกายของเรา จำนวน 5 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบประจำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องร่างกายของเรา สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบDependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องร่างกายของเราสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีค่า 84.93/85.05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร่างกายของเรา มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องร่างกายของเรา มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดับมาก

ABSTRACT

The purposes of this research were to (1) develop computer-assisted instruction entitled the Human Body for Mathayomsuksa IV students with a required efficiency of 80/80, (2) compare the achievement of the students who learned entitled the Human Body before and after the study, (3) study students’ satisfaction learning by computer-assisted instruction entitled the Human Body. The subjects of this study were 534 Mathayomsuksa IV students in the first semester of 2011 academic year from 11 schools in the Secondary Educational Service Area Office7 in Nakhon Nayok Province. The sample for this study was a class of 40 Mathayomsuksa 4 students who studied at Ongkharak School in the first semester of 2011 academic year.The sample was selected through multi-stage sampling
The instruments used in this study included :5 units of computer-assisted instruction entitled the Human Body, and a questionnaire for checking the learners’ satisfaction with the computer-assisted instruction entitled the Human Body. The collected data were analyzed by using percentage, mean (\bar{X} ) and standard deviation, (S.D), t-test independent.
The findings were as follows:
1. The computer-assisted instruction entitled the Human Body was effective at 84.93/85.05
2. Mathayomsuksa IV students who learned through the computer Assisted instruction entitled the Human Body had higher achievement after the study than before the study of statistical significance at the .05 level.
3. Mathayomsuksa IV students who learned through the computer assisted instruction entitled the Human Body had satisfaction at a high level.

Article Details

Section
Research Article