ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พ.ศ. 2554 EFFECTIVENESS OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION’S PUBLIC ADMINISTRATION CASE STUDY OF 2011 WATER AND FLOOD MANAGEMENT

Main Article Content

ธนกร วังบุญคงชนะ
ประสิน โสภณบุญ
สนธิ์ บางยี่ขัน
เอกพร รักความสุข

Abstract

บทคัดย่อ

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พ.ศ. 2554” นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปรากฏการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 2) เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของกรุงเทพมหานครและภาครัฐ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต
ผลการวิจัยพบว่าประการแรก สภาพปัญหาและปรากฏการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 นั้นเกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ในส่วนของปัจจัยทางธรรมชาติได้แก่ ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตร้อน กับระบบการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยจากการจัดการน้ำโดยมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่เป็นที่ต่ำและที่ลุ่ม รวมถึงการขาดการวางแผนและใช้มาตรการในการป้องกันเชิงกฎหมาย ซึ่งข้อค้นพบที่สำคัญคือ การบริหารจัดการน้ำที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุทกภัยในปี 2554 มากกว่าสาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สภาพปัญหาที่พบคือ ปัญหาเรื่องการจัดการพื้นที่รับน้ำปัญหาเรื่องพื้นที่รับน้ำที่หายไปกลายเป็นที่อยู่อาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัยถูกแทรกแซงจากการเมือง ประการที่สอง ความขัดแย้งระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับการบริหารงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2554 ประการที่สาม โครงสร้างของการจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีข้อผิดพลาด เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกล่าวคือ มีองค์กรที่รับผิดชอบเดิมอยู่แล้วคือ กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้งศอส. เพื่อการจัดการอุทกภัยแต่รัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ขึ้นอีก ทำให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น

ABSTRACT

The Objectives of this research were 1) to study the problems and the flood phenomenon in Bangkok in the year 2011, 2) to study the water management and flood management in the year 2011 and 3) to suggest an approach to tackle the flood problem and to prevent it from securing in the future .The research uses qualitative research method consisting of document and indepth interview. The results of this research can be summarized as follows: First, there were two causes of the problems and the flooding phenomenon occurred in Bangkok Metropolitan in 2011; namely the causes from nature and from the environmental management system. The nature causes were heavy rainfall and tropical storm and the lack of efficiency of drainage system, planning, law, urban and industry extension and the most important factor was inefficient water management. In addition, the obvious problem was concerned with the management of support area for water interfered by the estate and politics secondly Bangkok Metropolitan administration had a conflict management of the flood with the royal government. There were three management procedures as follows: before the flood, during the flood and after the flood. The flood victims had to follow news and relieve themselves until the flood rescue teams come in. Third, The Strategy and Evaluation Department of Bangkok Metropolitan have three plans for flood crisis: short-term plan, medium-term Plan and long-term plan. However, Bangkok Metropolitan had little cooperation with the central government units. 

Article Details

Section
Research Article