ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพ FACTOR THAT RELATED TO THE DECISION MAKING OF RITTHIYAWANNALAI

Main Article Content

ประกาศิต วาดเขียน
สุวรรณา โชติสุกานต์
ภิเษก จันทร์เอี่ยม

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้ประกอบกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 2 โรงเรียน จำนวน 309 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 เป็นเพศชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) รวม 5 ภาคเรียน อยู่ในระดับ 1.00 - 2.00 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง และรายได้ต่อเดือนของบิดามารดารวมกันต่อเดือน โดยประมาณตั้งแต่ 5,001 - 10,000 บาท

          2. ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านค่านิยมในการศึกษาต่อ ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ด้านอิทธิพลจากรุ่น ด้านอิทธิพลจากเพื่อน และด้านสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญด้านสถานศึกษามากกว่าด้านอื่นๆ

          3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับสายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว และด้านสถานศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับสายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา ยกเว้น ด้านค่านิยมในการศึกษาต่อ ด้านอิทธิพลจากรุ่นพี่ และด้านอิทธิพลจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                                                ABSTRACT

          The objectives of this study were to study Factor that put together to the decision making of Ritthiyawannalai High School Students in choosing General or Vocational programme and to study the relation between factor that put together and the decision making of Ritthiyawannalai High School Students in choosing General or Vocational programme. The samples group that had been in this study was 309 Grade 9 students who were studying at Ritthiyawannalai School in 2010 academic year. A 5 levels rating scale questionnaire was used for collecting data. The statistics used to analyze the data were percentage, means, standard Deviation and Chi-square.

          The results were as follows:

          1. The results of personal data analyze were most students were studying in Ritthiyawannalai High School 1 and be men who had 5 terms GPA. Between 1.00 -

2.00. The career of the parents or guardians is the company employee with the income between 5001 – 10000 baht per month.

          2. The analyzing of the importance of the Factor Relating the Decision Making show personality, the values of the continuing study, the supporting from family, the influence of the elder, the influence of friend and the School by overall and by factor was much. The most importance is the School.

          3. The analyzing of the relations of the Factors Relating the decision making of choosing General or Vocational programme by the overall or by factor show that personality, the supporting from family and the School were not related to the decision making of choosing General or Vocational programme, but the values of the continuing study, the influence of the elder and the influence of friend were related.

Article Details

Section
Research Article