การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่ง CONSUMER BEHAVIOR OF DECISION MAKING ON MARKETING MIX ON FIVE STARS

Main Article Content

พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และส่วนประสมทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าเฉาก๊วยโบราณ ครั้งละ 101 – 200 บาท เหตุผล คือ บริโภคเอง ไม่มีการวางแผนซื้อสินค้าล่วงหน้า รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ซื้อสินค้าในวันเสาร์ช่วงบ่าย และเพื่อน/คนรู้จักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับปานกลาง                                                 จากการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการซื้อสินค้า อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซื้อสินค้า และอาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินค้า วันที่ซื้อสินค้า และพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

                                                         

ABSTRACT

          The objectives of this study for behavior analysis on five star One Tambon One Product, the results were found that most respondents chose to buy Chao Guay. They spent about 101 – 200 Baht. The reason of buying was own consumption. They had not planned to buy the One Tambon One Product before. They received news from friends or relatives. Most of time of buying was on Saturday and in after between 1 pm – 7.59 pm. Most respondents were influenced by friends or someone that they know and most respondents were given the overall importance on marketing at medium level and all factors were also overall at medium level.

          From the hypothesis test, it was found that sex had positively relationship with the behavior of buying decision on time of buying. Age and education had positively relationship with the behavior of buying decision on type of product. Marriage status had positively relationship with the behavior of buying decision on reason of buying. And occupation had positively relationship with the behavior of buying product on reason of buying date of buying. Finally, different in consumer average income per month had differently given an importance on marketing mix of only one factor that was promotion.

Article Details

Section
Research Article