การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษA DEVELOPMENT OF THE MODEL FOR ENHANCING MORALS AND ETHICS IN PRIMARY SCHOOLาระดับประถมศึกษา

Main Article Content

กาญจนา นิธีจันทร์
สุรพล พุฒคำ
กันต์ฤทัย คลังพหล

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     เขตตรวจราชการภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              เขตตรวจราชการภาคกลาง จำนวน 8 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-StageSampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน มาสนทนากลุ่ม (Focus Group) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตอนที่ 3 เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง จากโรงเรียน 300 โรงเรียน โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 300 คน ครู 300 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง จากการสัมภาษณ์พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่มีปัญหามาก ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การใฝ่เรียนรู้ ความอดทนอดกลั้น การมีจิตอาสาหรือการเสียสละเพื่อส่วนรวมความกตัญญูกตเวที และความซื่อสัตย์สุจริต

            2. รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรแบบกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสร้างความสัมพันธ์ การใช้ต้นแบบทางพฤติกรรม การใช้การเสริมแรงทางบวก และการประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคล

            3. การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.29 และ 0.67 ตามลำดับ

 

ABSTRACT

            The purpose of this research was to develop the model for enhancing morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic Education. The sample was divided into three parts. The first part was the study of the current state and problems of the morals and ethics of 8 directors and teachers who were responsible for student activation for promoting morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection randomized by Multi-Stage Sampling. The research instrument of this study used a

deep interviewing. The second part was building and development of the model for enhancing morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic Education Commission by the focus group discussion of 12 experts. The research instrument used in this study was the principle of research instrument construction. The third part was the study of the possible of the model for enhancing morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection. The sample was 300 schools including 300 directors and 300

teachers randomized by Multi-Stage Sampling.

            The results of the study were as follows:

            1. The problems of morals and ethics of the students in Primary School under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection were the high level comprising discipline, perseverance, responsibility, desire for knowledge, patience, public consciousness/ generous hospitality, gratitude integrity and honesty.

            2. The model for enhancing morals and ethics in Primary School included a activity Curriculum, behavioral Domain, joint Programs, observational learning or behavioral modeling, positive reinforcement and public relations by person.

            3. A verification of the model for enhancing morals and ethics in Primary School according to the school directors and teachers in Primary School under the Office of the Basic education Commission in the Central Inspection as a whole was at a high level. Mean and standard deviation were 4.29 and 0.67 respectively.

Article Details

Section
Research Article