การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัด กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์

Main Article Content

พร้อมพงษ์ คำน้อย
สมชาย คุ้มพูล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ จำนวน 165 นาย โดยวิธีตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแล้ว ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
         ผลการวิจัยพบว่า
         1. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัด กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์
                  1.1 อายุแตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
                  1.2 สถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
                  1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านความเพียงพอของรายได้ และด้านโอกาสความก้าวหน้าแตกต่างกัน
                  1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านสวัสดิการในหน่วยงานแตกต่างกัน
                  1.5 ตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน

The research aims to study the morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard. With its quantity 165 soldiers and the method of study is interviewing method by expressing opinion and using statistical method to analyze data such as an average, and standard deviation.
        Result
          1. The comparison of the personal factors of respondents with factors related to the factors relation morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard.
                   1.1 Different age affected the morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard. no significant difference
                   1.2 Family status difference affected the morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard. No significant differences
                   1.3 Different education level affect the morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard. When comparing the experts found that the adequate income the opportunity is different
                   1.4 Average monthly income difference affected the morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard. When comparing patients were found the welfare agencies in different
                   1.5 Different position affected the morale encouragement in the operation of non-commission soldier battalion cavalryman 3rd cavalry squadron kings guard. No significant differences

Article Details

Section
Research Article