อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

Main Article Content

ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์
กล้าหาญ ณ น่าน
เนตร์พัณณา ยาวิราช

Abstract

การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา (1) ระดับของคุณลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ (3) อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (4) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งจำนวน 285 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์อิทธิพลและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากร
         ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่ในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.233 ถึง 0.698 ส่วนแบบจำลองโครงสร้างของปัจจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย df=67,p-value=0.121,  GFI=0.962, RMSEA=0.027 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยคุณลักษณะงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.69, 0.31 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

The purposes of this research were 1) to study the levels of job characteristics, organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior, 2) to explore the relationships among job characteristics, organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior, and 3) to investigate the influences of job characteristics on organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior. 4) to investigated the validity of the factor influencing organizational citizenship behavior with empirical data. The samples were 285 staffs who working at Faculty of Business Administration from all eight Rajamangala Universities of Technology. The research instrument used was the questionnaire which was passed the content validity testing. While confirmatory factor analysis (CFA) was used to analyze the construct validity.
         The results revealed that the levels of opinion on job characteristics, organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior were at high level. Due to the relationships among the factors, the results indicated that all variables had the values between 0.233 and 0.698 whereas the model influencing organizational citizenship behavior well fitted to empirical data (df=67, p-value=0.121, GFI=0.962, and RMSEA= 0.027). Furthermore, organizational citizenship behavior was most influenced by organizational commitment, followed by job characteristics with the coefficients of 0.69 and 0.31, respectively at significant level of 0.01.   

Article Details

Section
Research Article