การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น

Main Article Content

เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง
อุษา คงทอง
บุญเรือง ศรีเหรัญ

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (2) ศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเวียดนามเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น และ (3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง 2) แบบเรียนภาษาเวียดนามเบื้องต้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระ แบบฝึก และใบความรู้เรื่องวัฒนธรรมเวียดนาม จำนวน 10 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.50-0.80 และค่าความยากระหว่าง 0.20-0.70  4) แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามของนักเรียนที่สอนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (Repeated measure one way ANOVA)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
1.  ได้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง 0.80- 1.00  
2. จากการวัดทั้งหมด 12 ครั้ง ในแต่ละครั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นหลังการทดลองใช้หลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก

This research aimed to 1) develop Vietnamese language curriculum for Mathayom Suksa 4 students 2) study the development of learning achievement of Vietnamese language of Mathayom Suksa 4 students after using basic Vietnamese language curriculum and 3) study the attitude towards learning Vietnamese language of Mathayom Suksa 4 students after using Vietnamese language curriculum. The sample used in this research was 1 class of thirty-seven students who were studying in Mathayom Suksa 4 in the first semester, academic year 2013, at Valaya Alongkorn Rajabhat University Laboratory School under the Royal Patronage, Pathum Thani province. Multi – stage cluster random sampling was used to divide students into an experimental group. The instruments used in this research were consisted of 1) 10 Vietnamese language lesson plans, 3 periods for each plan, 2) a basic Vietnamese textbook included 10 contents with exercises and handouts about Vietnamese cultural, 3) 30 item with 4 choices of learning achievement test of Vietnamese language had the reliability with alpha coefficient equal to 0.80, discrimination value between 0.50-0.80 and difficulty value between 0.20-0.70 4) a 5 rating scales attitude test in studying Vietnamese language of students who learned by using Vietnamese language curriculum and 5) a quality evaluative form for Vietnamese curriculum. Statistics used in data analysis were mean, percentage and standard deviation. The statistics used in hypothesis test was repeated measure one way ANOVA.
The results were as follows
1. The basic Vietnamese language curriculum development was suitable and appropriate. The result of the curriculum evaluation was shown between 0.80-1.00.
2. In the each testing time of total 12 times, the learning achievement of Mathayom Suksa 4 students that learned by using the basic Vietnamese language curriculum was developed at the .05 level of statistical significance.
3. The attitude towards basic Vietnamese language learning of students after using the curriculum was at the highest level.

Article Details

Section
Research Article