The THE EFFECTS OF USING THE GPAS LEARNING METHOD ON ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND LEARNING ACHIEVEMENT ON HUMAN-CAUSED CLIMATE CHANGE OF GRADE 7 STUDENTS AT THE DEMONSTRATION SCHOOL OF VALAYA ALONGKORN RAJABHAT NIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE

Main Article Content

Ratchadaporn Chaiwiwitch
Tanwarat Pinthong
Wissanu Sutthisiwan

Abstract

        This study aimed to explore and compare students’ learning achievement on human-caused climate change after learning by using the GPAS learning method with criteria of 70% and to compare and their environmental attitudes before and after learning by using the GPAS leaning method. The sample selected by using cluster random sampling was thirty-six, grade 7 students at the Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, where the researcher was working as an in-service teacher in the 2nd semester in the academic year 2019. The instruments used in this study were learning plans on human-caused climate change, the achievement test, and the environmental attitude test. The reliability of the achievement test was .82. The reliability of the environmental attitude test was .91. A total score of each student, mean score, standard deviations, and percentages were employed to analyze data. Using t-test for one sample to compare students’ learning achievement with the specified criteria and paired-sample t-test for the comparison between their environmental attitudes before and after learning by using the GPAS learning method.


        Findings of the study revealed that by the end of the using GPAS learning method, the students’ learning achievement was higher than the specified criteria of 70% at the moderate level of significance, and their environmental attitudes were higher than before learning at the .01 level of significance, while most students (83.33%) presented a moderate level on environmental attitudes.

Article Details

Section
Research Article

References

Best, J. W. (1977). Research in Education (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Booncharoen, R., & Phoochinda, W. (2012). kānčhatkān khaya thān sūn : kō̜ranī sưksā rōngrīan čhō̜m phra prachā san ʻamphœ̄ čhō̜m phra čhangwat Surin [Management of Zero-Base Trash: A Case of Chomphra Prachasan School, Amphur Chompra, Surin Province. Ph.D. in Social Sciences Journal (Humanities and Social Sciences). 2(1), 30-41.

Bureau of Educational Innovation Development. (2008). kānphatthanā kān khit dōi chai krabūankān GPAS [Development of Thinking Skills by Using GPAS Process]. Retrieved from http://www.innoobec.com/?page_id=172396#page-content.

Depan, K., Anaman, A. & Yahakorn, S. (2019). [The Effects of the Using the GPAS Learning Method on Critical Reading Ability and Satisfaction with Learning Management of Mathayomsuksa V Students at Benchamatheputhitpetchaburi School]. Journal of Educational Administration, Silpakorn University. 10(2), 103-112.

Department of Environment Quality Promotion. (2016). khrōngkān kānpramœ̄n radap khwāmrū læ kānmī sūanrūam dān kān plīanplǣng saphāp phūmiʻākāt khō̜ng khrư̄akhāi ʻāsāsamak phithak sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m [Final report: The Project of The Assessment of Knowledge and Participation Levels on Climate Change of the Natural Resources and Environmental Protection Volunteer Networks]. Retrieved from http://www.tccnclimate.com/%.

Jankra, S., Kajornsin, B., & Chuntra, C. (2018). kānphatthanā thaksa kān khit wikhro̜ dōi chai krabūankān GPAS læ kānpramœ̄n phư̄a kānrīanrū nai rāiwichā phư̄nthān khanittasāt khō̜ng nakrīan chan prathomsưksā pī thī hok rōngrīan wat dō̜n mư̄ang ( thahān ʻākāt ʻuthit ) sangkat Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Development of Analytical Thinking Skills by Using GPAS Process and Assessment for Learning on Mathematics of Grade 6 Students, Wat Donmuang (Thaharn-Akart-Uthid) School, Under Bangkok Metropolitan Administration. Journal of Education Naresuan University. 20(1), 198-210.

Ketsil, T. & Rodsoodthi, S. (2018). patčhai thī mī phon tō̜ thatsanakhati læ phrưttikam nai kānʻanurak singwǣtlō̜m khō̜ng nakrīan radap chan matthayommasưksā nai rōngrīan thī tang yū klai khlō̜ng sāthārana : kō̜ranī sưksā rōngrīan ngok rawi thayā Pathna (thawī Watthanā) nai phra rāchūpatham sayāmmakutrātchakumān [Factors Affecting Attitude and Behavior on Environmental Conservation Behaviors of High School Student Near Public Canal: a Case Study of Dipangkornwittayapat (Taweewattana) under Royal Patronage School. Panyapiwat Journal. 10(3), 283-296.

Ketsing, J. (2016). rāiwichā singwǣtlō̜m sưksā phư̄a phatthanā čhētakhati læ phrưttikam dān singwǣtlō̜m khō̜ng naksưksā khrū witthayāsāt [Environmental Education Course for Improving Pre-service Science Teachers’ Environmental Attitudes and Behaviors]. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities. 22(2), 213-252.

Niyomdecha, N. & Sabaiying, M. (2015). phonkān khao rūam kitčhakam čhit sāthārana dān singwǣtlō̜m khō̜ng nakrīan : kō̜ranī sưksā rōngrīan phatthanākān sưksā mūnnithi ʻamphœ̄ mư̄ang čhangwat satūn [The Outcomes of participation in activities on public mind behavior on the environment among students: A Case study of Phatthana Kansueksa Munnithi School, Mueang District, Satun Province]. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. 7(1), 92-108.

Leicht, A., Combes, B., Byun, W. J., & Agbedahin, A. V. (2018). From agenda 21 to target 4.7: the development of ESD. In A. Leicht, J. Heiss & W.J. Byun (Ed.), Issues and trends in education for sustainable development (pp.25-38). France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Office of the Basic Education Commission. (2017). tūa chī wat læ sāra kānrīanrū kǣn klāng klum sāra kānrīanrū witthayāsāt (chabap prapprung Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihoksip) tām laksūt kǣn klāng kānsưksā naphư̄n thān Phutthasakkarāt sō̜ngphanhārō̜ihāsipʻet [Science learning standards and indicators revised version B.E.2560 (2017), Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (2008)]. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. Limited.

Office of the Education Council. (2017). rāingān kān sangkhro̜ tūa chī wat dān kānsưksā Thai tām krō̜p paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n [Synthesis report: Indicators on Thai Educational for the Sustainable Development Goals]. Bangkok: Prigwhan graphic Ltd.

Onyon, N. (2019). patčhai thī song phon tō̜ phrưttikam ʻanurak singwǣtlō̜m khō̜ng nakrīan radap prathom sưksā tō̜n plāI [Factors affecting on Environmental Conservation Behaviors of Upper Primary Students]. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University. 13(3), 75-88.

Panyawan, K., Ketsing, J., & Pattanaporkratana, A. (2016). phon samrit thāngkān rīan læ čhitsamnưk nai kān phalangngān faifā khō̜ng nakrīan radap prathom sưksā tō̜n plāi [Upper Elementary Students’ Learning Achievement and Environmental Consciousness on Electricity Conservation]. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning. 7(2), 363-376.

Pinthong, T., Jaitrong, W., & Ketsing, J. (2020). kānsưksā khwāmsamphan rawāng prasopkān dœ̄m nai kānčhatkān rīanrū witthayāsāt khō̜ng naksưksā khrū kap khwām chư̄a nai khwāmsāmāt hǣng ton dān kānčhatkān rīanrū bǣp sư̄pso̜ [A Study of Relationship Between Pre-service Teachers’ Prior Experience on Science Learning and Their Self-Efficacy Belief on Inquiry-Based Learning]. Journal of Education Naresuan University. 22(1), 72-83.

Sathisakul, N. & Boonsue, A. (2015). phon khō̜ng kānčhat kitčhakam sœ̄m prasopkān tām nǣo witthayāsāt theknōlōyī sangkhom singwǣtlō̜m thī mī tō̜ phrưttikamkān ʻanurak singwǣtlō̜m khō̜ng dek wai ʻanubān [Effects of Experiential Activities Based on Science-Technology-Society-Environmental approach on Preschool Children’s Environmental Conservation Behaviors]. An Online Journal of Education. 10(3), 601-613.

Schwartz, S. H. (1973). Normative explanations of helping behavior: A critique, proposal, and empirical test. Journal of Experimental Social Psychology. 9(4), 349-364.

Valaya Alongkorn Rajabhat University. (2019). khūmư̄ kānprakan khunnaphāp kānsưksā phāinai rōngrīan sāthit mahāwitthayālairātchaphatwa lai ʻAlongkō̜n nai phra bō̜rom rāchūpatham Phō̜.Sō̜. [Guidebook of Educational Quality Assurance of the Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University]. Retrieved from http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload/files/7_2562/5.1 (ร่าง)คู่มือประกันคุณภาพฯโรงเรียนสาธิตพ.ศ.2562.pdf.

Werner, C. M., Sansone, C., & Brown, B. B. (2008). Guided Group Discussion and Attitude Change: The Roles of Normative and Informational Influence. Journal of Environmental Psychology, 28(1), 27-41.

Yingyang, Y. C., Mangkhang, C. & Maneekul, J. (2019). kān rū læ phrưttikam čhariyatham thāng singwǣtlō̜m khō̜ng nakrīan matthayommasưksā nai prathēt Čhīn [Literacy and Enviromentlly Ethical Behaviors of Secondary School Students in Chaina]. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus. 6(3), 137-151.