DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES BASED ON LOCAL WISDOM TO DEVELOP LEARNING OUTCOMES OF 5th GRADE STUDENTS

Main Article Content

น้ำฝน คูเจริญไพศาล
สุภาพร บุตรสัย
สุดารัตน์ คำอั้น

Abstract

                           The purposes of this research were 1) to develop the science activity packages using local wisdom on "Creating the Lan-Nah Dolls" for 5th grade students and to assess the quality of the science activity packages by experts, 2) to study learning outcomes of 5th grade students through using the science activity packages, and 3) to study students’ satisfaction toward the science activity packages. The sample group was one classroom of 5th grade students (30 students) of Chumchontedsabanwadpamok school, Angthong province selected by cluster random sampling. The research tools consisted of: 1) the science activity packages using local wisdom on "Creating the Lan-Nah Dolls", 2) the assessment form of the quality of the science activity packages, 3) the learning achievement test, and 4) the students’ satisfaction questionnaire toward learning through the science activity packages. This research is an experimental research. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation and percentages. The result indicated that: 1) the quality of the science activity packages by 5 experts was at level of highest quality (gif.latex?\bar{x}= 4.63, S.D. = 0.50),       2) the mean score of the learning outcomes of students was at 75.78 percent, which was higher than 70 percent of criteria, and 3) the students’ satisfaction toward the science activity packages was at the highest satisfied level (gif.latex?\bar{x}= 4.74, S.D. = 0.66).

Article Details

Section
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง. (2555). การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

ชุติมา ธรรมรักษา. (2559). การเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2559, จากhttps://sclthailand.org/Th/2011/08/student-centered-learning-demystifying-the-myth/

นันทิกา บินตาฮี. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิคม ชมพูหลง. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2 มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์.

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, ชมพูนุท ศิยะพงษ์, อภิชญา เดชชาย, และอารีวรรณ เข้มขัน. (2559). การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(3), 125-142.

เปรมฤดี ปุโรทกานนท์, สุวรรณา โชติสุกานต์, และภิเษก จันทร์เอี่ยม. (2556). การศึกษาการนำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 7(1), 159-168.

วิชา ทรวงแสวง. (2543). “ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฏ”วารสารวิชาการ. 3(3), 73-79.

วิภาพรรณ พินลา. (2558). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 11(2), 22-33.

วีระพงษ์ แสงชูโต. (2552). แนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โซตนาพริ้นท์.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2558).สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ปีการศึกษา 2558. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2559, จากhttps://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETP62558.pdf.

สุทธิรา แก้วมณี. (2559). การใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์พื้นฐานโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดร้องอ้อ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 10(3), 68-80.

สุกัญญา จันทร์แดง. (2556). ผลการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทางานร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 6(2), 567-581.

เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2544). ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อุทัย ดุลยเกษม. (2540). ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบความคิดและข้อเสนอเพื่อการศึกษาวิจัย. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง.