ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ญาณกร ภิญญูวรเมธ
อนุรักษ์ เรืองรอบ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยการบริหารของร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ทำงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในเขตเมืองพัทยา จำนวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ      


ผลการวิจัยพบว่า  (1) ระดับความจงรักภักดีของพนักงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (gif.latex?\bar{X}= 3.57, S.D. = 0.77) (2) ความจงรักภักดีของพนักงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านมีความแตกต่างจำแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยด้านสถานภาพพบว่า ผู้ที่มีสถานภาพการหม้าย-หย่าร้างมีความจงรักภักดีมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพการสมรส  ด้านระดับรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปมีความจงรักภักดีมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท และ (3) ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของพนักงานร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในเขตเมืองพัทยา ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านขวัญกำลังใจด้านทรัพยากรกับด้านการจัดการและด้านเครื่องจักร ตามลำดับ


This research has objectives that are (1) to study the level of employees loyalty of home improvement distributors in Pattaya, Chonburi province (2) to compare the level of company employee loyalty by personal attributes (3) to examine the influence of administrative factors on employee loyalty of home improvement distributors. Samples were 150 employees of home improvement distributors in Pattaya, Chonburi province. Questionnaires were distributed for data collection. Statistics for data analysis were frequency, percentage, average mean, and standard deviation. In hypothesis testing, t-test, one-way analysis of variance, and multiple regression were employed.


The result of  this  research showed that (1) the level of  employees  loyalty of home improvement distributors  in Pattaya, Chonburi  province was  at  high level (gif.latex?\bar{X}=3.57, S.D. = 0.77) (2) the level of  employees  loyalty  of company  in Pattaya, Chonburi  province was different in terms of  marital status  and income. For marital status, it  was  found that divorced groups and windows were more loyalty than married couples. For  monthly income,  respondents who earned 30,001 baht were more loyal  than those who earned below 10,000 baht, and  (3) administrative factor that affect  the overall loyalty of  company employees  in Pattaya were  message, morale, material, management and machine, respectively.

Article Details

Section
Research Article

References

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคนอื่น ๆ. (2542). ความจงรักภักดีความประณีตและความปลอดภัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 9(4), 53-60.
นงเยาว์ ป้านพูล. (2551). การเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลจิตลักษณะและบุคลิกภาพต่างกัน: กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ปริตา จิตรจรูญ. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท ซีลอร์ออพติคอลแลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุภาพร เท่าบุรี. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานในองค์การกรณีศึกษาบริษัทโตโย-ไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.