โอกาสทางการตลาดและปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

Main Article Content

ปิติพีร์ รวมเมฆ

Abstract

บทคัดย่อ


            ไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประเทศไทย มีแนวโน้มความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องกำหนดนโยบายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอย่างเพียงพอ แต่การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีสภาวการณ์ที่ถูกคาดเดาว่าอาจจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต ทำให้ภาครัฐจึงมีมาตรการในการกำหนดแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้มีการกล่าวถึงการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นสำคัญ เมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วนั้น จะพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นหลักในปริมาณมหาศาล แนวโน้มของการส่งเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุน นอกเหนือจากความน่าสนใจของตัวธุรกิจที่กล่าวไปแล้วนั้น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลยังเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอย่างเป็นทางการสร้างโอกาสที่สำคัญให้กับนักลงทุนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยละเอียด เช่น ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านของราคาเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ความล่าช้าของโครงการ หรือผลกระทบจากชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับแหล่งที่ตั้งโรงงาน เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงควรจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันได้แก่ การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุน และทีมงานทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องด้วย


ABSTRACT


          The electricity is the essential public utility of a daily life in Thailand. Trends and demand use more energy consumption due to the growth of economic and population, thus the government impose the policy for increasing power capacity sufficient to meet demand. Nowadays, we inherited our current mainly fossil fuel based power energy which has been imported from aboard and has been an energy crisis in the future, consequently the government announced Power Development Plan 2012 to 2030 (PDP2012). The PDP2012 mainly purposed of renewable energy instead of fossil fuel energy. Thailand is predominantly an agricultural country and a largest exporter of agricultural and food products. Trends of electrical production is Biomass which is becoming increasingly popular as a source of energy for investors. In addition to the attractiveness of Business itself, electronic generating from biomass is also a business that government has an official policy support which opened significant opportunities for the investors as well. However, all investments have risks, Investors must intensively consider the elements and factors that are associated with the production of electricity from biomass. For example, the risks that may have occurred in fuel price fluctuations, the delays in implementation of project, or effects in community residents near the factory. Consequently, in order to conduct the electrical generating business from biomass should focuses on the key factors that will lead to success and reduce risks, including the project location, the ability to manage raw materials, power plant technology, government policies and support, and all parties are involved.

Article Details

Section
Academic Article