การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

Main Article Content

ประพรรธน์ พละชีวะ
อังคนา กรัณยาธิกุล
ดนุชา สลีวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์

Abstract

บทคัดย่อ


            ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมิได้มุ่งเน้นให้เพียงผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่เพียงในด้านเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น และแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำมาใช้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน ในบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง    โดยการการใช้งานคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคการอภิปรายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงาน กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นออกมามากขึ้น นำไปสู่การเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงในตัวผู้เรียนต่อไป


 


ABSTRACT


            Nowadays the instruction does not only focus on learners’ achievement in learning objectives or in terms of contents, but also focuses on the learners' higher-order thinking skills such as creative thinking skills, problem solving skills, and critical thinking skills. Moreover, the 21st century trend aims to use more Information and Communication Technology (ICT) in learning management in. Therefore, a number of tools on Internet is used to enhance the students' higher-order thinking skills. These tools are called Computer-Supported Collaborative learning (CSCL). This paper presents the use of computer-supported collaborative learning in enhancing higher-order thinking skills. Such as CSCL used with brainstorming technique in group discussion. CSCL enhance student for more opinion, reducing the time for brainstorming and enhancing higher-order thinking skills.

Article Details

Section
Academic Article