ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

สุรชัย อนุตระกูลชัย
มนูญ ศิวารมย์
ถวิล ลดาวัลย์

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ     ของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร และพนักงาน สังกัดสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จำนวน 560 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ     หลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า  5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อสำรวจสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.00   และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.982


            ผลการวิจัยพบว่า


  1. 1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล 3) สัมพันธภาพ และ 4) ความรู้ในธุรกิจขององค์การ ตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 28 ตัว

  2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าสถิติ ดังนี้ gif.latex?\chi/ df= 1.140, p-value = 0.064, GFI = 0.962, AGFI = 0.938, CFI = 0.998 และ RMSEA = 0.017

  3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบว่า 1) การบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล และ สัมพันธภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2) ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล สัมพันธภาพ และการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 3) การบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล สัมพันธภาพ และ ความรู้ในธุรกิจขององค์การ มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 


ABSTRACT


            The objectives of this research were: 1) to develop the casual model of the structural relationship among the competencies of the strategic human resources managers affecting the effectiveness of the Regional Sales and Customer Services 2, TOT Public Company Limited, 2) to verify the competencies of the aforesaid causal model developed by the researcher with empirical data, and 3) to investigate the direct and total influences affecting the effectiveness of the aforesaid office. The samples taken for the present study were the managers and personnel of the above-mentioned office with the total number of 560 respondents using multi-stage random sampling. The research tool was a rating scale questionnaires with the Index of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80-1.00 and the reliability coefficient at 0.982, respectively.


            The research findings were as follows:


  1. As regards the causal model of the structural relationship among the competencies of the strategic human resources managers affecting the effectiveness of the aforesaid office, it was found that the causal model developed by the researcher consisted of four causal factors: 1) management 2) personal reliability 3) relationship, and 4) organization business knowledge. The dependent variables with the effectiveness of the aforesaid office on the other hand all taken together comprising 28 observable variables.

  2. The causal model as above–mentioned was well congruent with the empirical data. The final model developed showed that the congruence between the data and model indices were as follows: gif.latex?\chi/ df = 1.140, P-value = 0.064, GFI = 0.960, AGFI = 0.93, CFI = 0.998 and RMSEA = 0.017.

  3. The factors affecting direct, indirect and total effect on the effectiveness of the aforesaid office was found that 1) management, personal reliability and relationship exert direct effects on the effectiveness of the aforesaid office, 2) personal reliability, relationship and management exert in indirect effect on  the effectiveness of the aforesaid office, 3) management, personal reliability, relationship, and organization business knowledge exert total effects on the effectiveness of the aforesaid office.

Article Details

Section
Research Article