ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Main Article Content

ศิริพล แสนบุญส่ง
สมคิด แซ่หลี

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) ประเมินทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น 3) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}  = 4.04, S.D. = 0.69) 2) ผลการประเมินทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}  = 4.19, S.D. = 0.74) 3) ผลงานสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้นมีความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{X} = 4.61, S.D. = 0.58)


ABSTRACT


            The objectives of the research were to 1) evaluate the creative products of students after learning the blended learning using project based learning process, 2) evaluate the teamwork skills of students, 3) compare the correlation between creative products and teamwork skills of students, and 4) study the satisfaction of students studying with instruction designed. The samples were 28 undergraduate students majoring in computer education, faculty of Education, Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who registered the graphic design by computer course in second semester of 2015 academic year selected by simple random sampling. The research instruments were 1) learning plan of blended learning using project based learning process, 2) the creative thinking test, 3) the creative products evaluation form, 4) the teamwork skills evaluation form and 5) the questionnaire of satisfaction. The statistic that used in research were the mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.


            The results showed that: 1) the evaluation of creative products after learning the instruction designed were found of a high quality. (  gif.latex?\bar{X}= 4.04, S.D. = 0.69) 2) the evaluation of teamwork skills appeared to be at a high level after being exposed to the instruction designed. ( gif.latex?\bar{X} = 4.19, S.D. = 0.74)3) the creative products and teamwork skills were positively correlated at relatively high level, statistical significant level of .05. and 4) the students were satisfied with the blended learning using project based learning process to enhance creative products and teamwork skills at the highest level. ( gif.latex?\bar{X}= 4.61, S.D. = 0.58)

Article Details

Section
Research Article