การพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

เมษา นวลศรี
กมลวรรณ ตังธนกานนท์
โชติกา ภาษีผล

Abstract

บทคัดย่อ


           บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบโครงสร้างพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างแผนที่โครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,420 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ และมิติด้านเจตคติ มีค่าความเที่ยงแบบ EAP ในแต่ละมิติ เท่ากับ .954, .901, และ .895 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และพัฒนาเกณฑ์ปกติด้วยวิธีแปลงคะแนนดิบเป็นเปอร์เซ็นไทล์ และคะแนนทีปกติ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติด้านความรู้ (knowledge) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96) มิติด้านทักษะ (skill) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.49 – P99.96) และมิติด้านเจตคติ (attitude) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.46 – P99.96)


 


ABSTRACT


            This research article is a part of dissertation entitled Development and    Investigation of Multidimensional Construct of Responsible Citizenship of Lower Secondary School Students: An Application of Construct Mapping Approach. The purpose of this research was to develop a norm of multidimensional responsible citizenship scale of lower secondary school students. Data were collected from 1,420 lower secondary school students in the schools under the Office of Basic Education Commission of Thailand. Research instrument was a multidimensional responsible citizenship scale for lower secondary school students comprised of three dimensions, i.e., knowledge, skill and attitude with the EAP reliability of .954, .901, and .895, respectively. The data were analyzed descriptively including frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness and kurtosis. The norm of multidimensional responsible citizenship scale of lower secondary school students was developed by using percentile rank and normalized T score. The research findings revealed that national norm of responsible citizenship scale of lower secondary school students was normalized T score ranged from T16 to T84 (P.04 – P99.96). When considering each dimension, the knowledge dimension was normalized T score ranged from T16 to T84 (P.04 – P99.96),    the skill dimension was normalized T score ranged from T24 to T84 (P.49 – P99.96) and the attitude dimension was normalized T score ranged from T24 to T84 (P.46 – P99.96).

Article Details

Section
Research Article