กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

Main Article Content

ปรีชา คำมาดี
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ


            กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 15 คน โดยคุณสมบัติเชิงทฤษฎีของผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ติดต่อกับอาจารย์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว โดยผลของการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งพบว่าประกอบด้วย 3 กระบวนการสำคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการก่อนการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย การเตรียมตัว และการเลือกใช้คำพูด 2) กระบวนการระหว่างการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย ทางเลือกในการเจรจา และการติดต่อซ้ำ และ 3) กระบวนการหลังการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วยความพึงพอใจในการต่อรอง และแนวทางปฏิบัติการเจรจาต่อรองครั้งต่อไป


 


ABSTRACT


          The Negotiation processes between students and teachers in using online media: Grounded theory approach. This research is qualitative research and aims to study the negotiation process between students and teachers in using online media. The key informants were 15 students in Aviation management program, Institute of Aviation Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok who have experienced using online media with teachers. The interviews were used as a tool for research by one-on-one in-depth Interview. The results of the study reflect the negotiation process between students and teachers through online media. Which was comprised of three key processes: 1) Pre-negotiated processes through online media, including preparation and use of words 2) During the negotiations processes through online media, including Intervention and Resend, and 3) After negotiations processes through online media, including satisfaction negotiations and guidelines for the future.

Article Details

Section
Research Article