Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • ส่งบทความที่เว็บไซต์วารสารบนระบบ ThaiJO ของ TCI /วารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านระบบ ThaiJO (กระทู้สนทนา) เท่านั้น โดยระบบจะแจ้งที่ E-mail ของผู้ Submission บทความ ขอให้ตรวจสอบอีเมล์ (E-mail) ของท่านว่าได้รับข้อความจากระบบหรือไม่ *ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลโปรดตรวจสอบที่ Spam mail
 • ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการโดยส่ง 1) ส่งต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ .doc/.docx) 2) ส่งแบบสมัครต้นฉบับ 3) ตรวจสอบรูปแบบ (Format) และ 4) ตรวจสอบรายการอ้างอิงทั้งในบทความและรายการอ้างอิงถูกต้อง และ 4)ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี)
 • ข้าพเจ้าขอรับรองการจัดรูปแบบต้นฉบับนั้น เป็นไปตามที่วารสารกำหนด หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสาร ยินยอมให้วารสารฯ พิจารณาไม่รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วมเป็นตามความเป็นจริง และเป็นผู้มีส่วนร่วมทางปัญญา (intellectual contribution)
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบทความซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และบทความได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการวิจัยจากต้นสังกัด/สถานศึกษา
 • ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฎในบทความนี้ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฎในบทความ ให้ผู้เขียนและผู้เขียนร่วมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการเลือกสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระเพื่อพิจารณาต้นฉบับที่ข้าพเจ้า (และผู้ร่วมแต่ง) ส่งมา และยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขบทความได้ตามที่เห็นสมควร
 • กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและทำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ : หมายเหตุ หากผู้แต่งต้องการยกเลิกการส่งบทความตีพิมพ์หลังจากที่ท่านได้ยืนยันการส่งตีพิมพ์ และบทความถูกส่งเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะมีการเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินคุณภาพบทความ จำนวน 3000 บาท" (โดยค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ)

Author Guidelines

        วารสารบรรณศาสตร์ มศว จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน 2 ฉบับต่อปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ บรรณารักษ์ นิสิต/นักศึกษา ข้าราชการ และนักวิจัย/นักวิชาการทั่วไปในการนำเสนอผลงานวิชาการทางสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศศึกษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 เกณฑ์การรับพิจารณาบทความ

 1. ผู้นิพนธ์สามารถส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปีหรือตามระยะเวลา ที่วารสารกำหนดทางระบบวารสารออนไลน์ ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) หรือ บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
 2. วารสารบรรณศาสตร์ มศว ขอรับพิจารณาเฉพาะบทความที่ปฏิบัติตามแนวทางหรือเงื่อนไขที่วารสารกำหนดเท่านั้น
 3. บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (Double – blinded) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 4. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบรรณศาสตร์ มศว ต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และหากบทความของผู้นิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าจะไม่นำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่น และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นผู้นิพนธ์ยินดีรับผิดชอบความเสียหายนั้น และผู้นิพนธ์ยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่
 5. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและทำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 การเตรียมต้นฉบับ

          ผลงานทางวิชาการที่วารสารรับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น การเตรียมต้นฉบับให้ผู้แต่งจัดทำต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดกระดาษ A4 ใช้อักษร TH SarabunPSK จัดรูปแบบเนื้อหาหนึ่งคอลัมน์ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ 

บทความวิจัย (Research Articles)

       รายงานผลการวิจัย โดยมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย

 1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. บทคัดย่อ ภาษาไทยความยาวไม่เกิน 12 บรรทัด ภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 ตัวอักษร มีความหมายเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดคำสำคัญ (Keywords)
 4. บทนำ นำเสนอความสำคัญของปัญหาที่ทำวิจัย
 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประเด็นของการศึกษาวิจัย
 6. วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) สมมติฐานการวิจัย 4) ประชากรและตัวอย่าง (ระบุสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง) 5) เครื่องมือที่ใช้และวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 6) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 7. ผลการวิจัย นำเสนอผลเพื่อตอบคำถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก
 8. อภิปรายผลการวิจัย การอภิปรายผลให้สอดคล้องถึงความเชื่อมโยงผลการวิจัยกับหลักทฤษีการวิจัยและผลการวิจัยที่มีผู้เคยนำเสนอมาก่อน หรืออาจเป็นประเด็นที่เห็นแย้งกับทฤษฎีและผลที่มีผู้ที่เคยนำเสนอมาก่อนได้
 9. ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งในภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในอนาคต
 10. อ้างอิง ให้ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และเป็นภาษาอังกฤษ

บทความวิชาการ (Academic Articles)

          บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Academic Articles) ที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่เชิงสังเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นหรือเป็นข้อเสนอแนะของผู้นิพนธ์เพิ่มเติม โดยมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย

 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้แต่ง
 3. บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. บทนำ
 5. เนื้อความ
 6. บทสรุป
 7. อ้างอิง ให้ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และเป็นภาษาอังกฤษ

บทวิจารย์หนังสือ (Book Review)

           บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ หนังสือหรือตำราดังกล่าวต้องมีเนื้อหาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของหนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ (synopsis) ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือนั้น โดยมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 

 1. ชื่อผู้แต่ง
 2. เนื้อความ รวมถึงรูปภาพปกหนังสือ
 3. บทสรุป
 4. เอกสารอ้างอิง ให้ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และเป็นภาษาอังกฤษ

รายการอ้างอิง

           การลงรายการอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงในเนื้อหา นำไปไว้ท้ายบทความ (รายการอ้างอิง) และให้จัดเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ให้ใช้รูปแบบลงรายการอ้างอิงตามหลักการแบบ APA (7th edition) รายการภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้นิพนธ์ระบุรายการเอกสารอ้างอิงเฉพาะที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และให้ผู้เขียนแปลเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และเติมคำว่า [in Thai] ต่อท้ายรายการอ้างอิงนั้น และจัดเรียงรายการเอกสารตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงและการนำเสนอตาราง/ภาพประกอบ ในเอกสารดาวน์โหลดการเตรียมรูปแบบการตีพิมพ์บทความสำหรับการส่งต้นฉบับ)

การส่งบทความ

 1. รับบทความที่เป็นนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น การเตรียมต้นฉบับให้ผู้แต่งจัดทำต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดกระดาษ A4 ใช้อักษร TH SarabunPSK จัดรูปแบบเนื้อหาหนึ่งคอลัมน์ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า สิ่งที่ต้องส่ง คือ 1) ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .doc/.docx และ 2) ไฟล์แบบสมัครส่งบทความ และ/หรืออื่น ๆ ถ้ามี ในรูปแบบไฟล์ .pdf 
 2. ในระบบการส่งบทความให้ผู้สมัครส่งบทความ ใส่ชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วม (5 ถ้ามี) ให้ครบทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลต่าง ๆ หรือติดต่อกับผู้นิพนธ์ทางกระทู้ของเลขบทความ (ID) ที่ผู้นิพนธ์ส่งเข้ามาในระบบครั้งแรกและให้ผู้นิพนธ์ตอบกลับและส่งไฟล์การแก้ไขต่าง ๆ ของบทความ ในกระทู้ของเลขบทความเดียวกันเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาตีพิมพ์บทความลงวารสาร : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

        วารสารบรรณศาสตร์ มศว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ การพิจารณาตีพิมพ์บทความลงวารสาร เป็นการบริการงานชาการเผยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บรรณารักษ์ นิสิต/นักศึกษา ข้าราชการ และนักวิจัย/นักวิชาการทั่วไปในการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่าน

 หมายเหตุ หากผู้แต่งต้องการยกเลิกการส่งบทความตีพิมพ์หลังจากที่ท่านได้ยืนยันการส่งตีพิมพ์ และบทความถูกส่งเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะมีการเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินคุณภาพบทความ จำนวน 3000 บาท" (โดยค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ)

Research Articles

บทความวิจัย (Research Articles)

        งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, บทคัดย่อ, บทนำ, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, สมมติฐาน (ถ้ามี), วิธีดำเนินการวิจัย, ผลการวิจัย, อภิปรายผลการวิจัย, ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์, รายการอ้างอิง  ให้ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และเป็นภาษาอังกฤษ

Academic Article

บทความวิชาการ (Academic Articles)

หมายถึง บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Academic Articles) ที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่เชิงสังเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นหรือเป็นข้อเสนอแนะของผู้นิพนธ์เพิ่มเติม ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อความ บทสรุป รายการอ้างอิง ให้ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และเป็นภาษาอังกฤษ

Book Review

บทวิจารย์หนังสือ (Book Review)

หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ หนังสือหรือตำราดังกล่าวต้องมีเนื้อหาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของหนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ (synopsis) ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือนั้น ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง เนื้อความ รวมถึงรูปภาพปกหนังสือ บทสรุป รายการเอกสารอ้างอิง ให้ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA (7th edition) และเป็นภาษาอังกฤษ

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.