Publication Ethics

จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารบรรณศาสตร์ มศว

ผู้เขียนบทความ (Duties of Authors)

 1. ผู้เขียนบทความควรรายงานการศึกษางานวิชาการอย่างถูกต้อง วิจารณ์เชิงรูปธรรมเกี่ยวกับนัยสำคัญ ข้อมูลพื้นเดิมควรนำเสนออย่างถูกต้อง จัดให้มีข้อมูลดิบเชื่อมโยงกับกระบวนการทบทวนของกองบรรณาธิการ
 2. ผู้เขียนบทความทำให้แน่ใจว่าเขียนงานต้นฉบับทั้งหมด ถ้าผู้เขียนบทความใช้ผลงาน หรือถ้อยคำของบุคคลอื่นควรอ้างอิงหรือกล่าวถึง
 3. ผู้เขียนบทความต้องไม่เสนองานทางวิชาการซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น
 4. ผู้เขียนบทความควรกิตติกรรมประกาศผลงานของผู้อื่น
 5. ผู้เขียนบทความควรจำกัดเพียงผู้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับงานวิชาการ การศึกษา การออกแบบ การบริหารจัดการ หรือการทำนายผล ส่วนผู้ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงควรกิตติกรรมประกาศ หรือประกาศรายชื่อของผู้มีส่วนร่วม
 6. ผู้เขียนบทความทุกคนควรร่วมอ่านและรับรองต้นฉบับสุดท้าย และเห็นพ้องต่อการเสนอเพื่อตีพิมพ์
 7. ผู้เขียนบทความควรเปิดเผยแหล่งทุนอุดหนุน และรับยืนยันการปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน อันอาจมีผลต่อการแปรผลต้นฉบับ
 8. เมื่อผู้เขียนบทความพบความผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญของบทความตีพิมพ์แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้เขียนบทความต้องแจ้งกองบรรณาธิการ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขเพื่อเพิกถอน หรือแก้ไขให้ถูกต้อง

ทีมบรรณาธิการ (Duties of Editorial Team)

 1. บรรณาธิการรับผิดชอบในส่วนการตัดสินใจ บทความใดควรได้รับการตีพิมพ์
 2. กองบรรณาธิการอาจชี้แนะเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยคำนึงถึง การหมิ่นประมาท ลิขสิทธิ์ การละเมิด การคัดลอกผลงาน ส่วนบรรณาธิการอาจหารือกับกองบรรณาธิการ หรือผู้ทบทวนในส่วนการตัดสินใจไม่ตีพิมพ์
 3. กองบรรณาธิการต้องประเมินค่าบทความในเรื่องเนื้อหาเชิงสติปัญญา โดยปราศจากการคำนึงเกี่ยวกับผู้นิพนธ์ในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ลักษณะเพศ ความเชื่อทางศาสนา ความเป็นพลเมือง หรือปรัชญาทางการเมือง
 4. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับบทความเสนอตีพิมพ์แก่ผู้อื่น นอกจาก ผู้นิพนธ์รับติดต่อ ผู้ทบทวน ผู้มีศักยภาพเป็นผู้นิพนธ์ และผู้พิมพ์โฆษณา
 5. เนื้อหาบทความที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้นิพนธ์
 6. ข้อมูลข่าวสารหรือความคิดได้รับจากการทบทวนโดยผู้ร่วมวิชาชีพต้องเก็บไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Duties of Reviewers)

 1. การพิจารณาบทความโดยผู้ร่วมวิชาชีพช่วยให้บรรณาธิการตัดสินใจ และติดต่อสื่อสารผ่านบรรณาธิการไปยังผู้เขียนบทความ เพื่อช่วยให้ผู้เขียนบทความปรับปรุงบทความให้ดีขึ้น บทความส่งถึงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ควรเป็นเอกสารลับ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความต้องไม่แสดงหรือวิจารณ์เนื้อหาทั้งหมดของบทความกับผู้อื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการ
 2. การพิจารณาบทความควรดำเนินการเชิงรูปธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความไม่ควรวิจารณ์ด้วยความเห็นส่วนตัว
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความควรวิจารณ์ด้วยมุมมองการโต้แย้งที่ชัดเจนและมีหลักฐานสนับสนุน
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความควรระบุผลงานตีตีพิมพ์ที่ตรงประเด็นซึ่งผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างอิง หรือกล่าวถึง
 5. หากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความพบการสังเกตการณ์ แหล่งที่มา หรือการโต้แย้งใดอันได้เคยตีพิมพ์แล้ว ควรให้ข้อมูลการอ้างอิงที่ตรงประเด็นแก่บรรณาธิการ
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแนะนำให้บรรณาธิการใส่ใจเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกัน หรือทับซ้อนระหว่างบทความภายใต้การพิจารณา กับบทความซึ่งตีพิมพ์มาก่อน
 7. แนวคิดหรือข้อมูลข่าวสารของบทความต้องเก็บเป็นความลับ และไม่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 8. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความควรปฏิเสธบทความภายใต้การพิจารณาซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ทบทวน