การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

สาคร ใจเด็จ

Abstract

A Study the Results of Using Integrated Learning Activities Model “IMAS” to Thai Manners for Students in Junior High School English Program 


This research aimed to study the results of using integrated learning activities model “IMAS” to Thai Manners for students in junior high school English program.  The samples consisted of forty English program students. The results of using integrated learning activities model IMAS approach revealed that 1) There is an interaction effect between IMAS and parenting style to Thai manners significantly at the level of .05, there is an effect from parenting style to Thai manners significantly at the level of .05, and there is an effect from IMAS to Thai manners significantly at the level of .05 2)  Students who used the model had higher Thai manners characteristics than those students who did not use the model significantly at the level of .05


Keywords: Integrated Learning, Thai manners, Parenting Style


 


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะมารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ผลการศึกษา พบว่า มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบฯ และลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ต่อคุณลักษณะมารยาทไทยด้านมารยาท ทางกายและมารยาททางวาจา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีอิทธิพลของลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ต่อคุณลักษณะมารยาทไทยด้านมารยาททางกายและมารยาททางวาจา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีอิทธิพลของรูปแบบฯ ต่อคุณลักษณะมารยาทไทยด้านมารยาททางกายและมารยาททางวาจา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบฯ มีคุณลักษณะมารยาทไทย ด้านมารยาททางกายและมารยาททางวาจาสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


          คำสำคัญ: การเรียนรู้เชิงบูรณาการ  คุณลักษณะมารยาทไทย  การอบรมเลี้ยงดู


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ใจเด็จ ส. (2019). การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 107–123. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999
Section
Research Article