ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี

Main Article Content

วรภัทร เมฆขจร
ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดพื้นฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาตัวทำนายที่สำคัญ และ      กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองในนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จำนวน 636 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร คือ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้าน จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 11 ตัวแปร สามารถทำนายพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ 30.7% ในกลุ่มรวม โดยมีตัวทำนายที่สำคัญที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการปรับตัวในการเรียน และพบว่ากลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำ ซึ่งควรพัฒนาด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการวิจัยนี้ ได้ชี้แนะถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี และเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมฆขจร ว., & พันธุมนาวิน ด. (2020). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี. Journal of Behavioral Science for Development, 12(1), 74–91. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/191327
Section
Research Article

References

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ajzen, I., & Madden, T. J. (1986). Prediction of goal-directed behavior: Attitude, intention, and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 453-474.

Amonsak, W. (2013). Patčhai chœ̄nghēt læ phon khō̜ng phrưttikam fairūfairīan wicha witthayāsāt khō̜ng nakrīan Matthayomsưksa ̄tō̜nton [Antecidents and consequences of learning behavior in science subject of junior secondary students] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Bhanthumnavin, D. (2015). Patčhai chœ̄nghēt thī kīaokhō̜ng kap khwāmphrō̜m læ sakyaphāp khō̜ng kān pen nakwičhai khō̜ng bukkhon Lāi praphēt: Radap naksưksā parinyatrī [Antecedents of readiness and potential to become researches in different types of individuals: Graduate students] (Research report). Bangkok: National Institute of Development Administration.

Bhanthumnavin, D., & Makanong, A. (2004). Patčhai chœ̄nghēt læ phon khō̜ng phrưttikam kānphatthana ̄nakrīan khō̜ng khru ̄khanitsāt nai radap matthayomsưksā [Antecedent and consequences concerning students’ development behaviors of secondary school mathematics teachers] (Research report). Bangkok: National Research Council of Thailand.

Bhanthumnavin, D., & Vanindananda, N. (1993). Laksana thāng čhit læ phrưttikam khō̜ng nakrīan wairun thī yū nai saphāwa sīang nai khrō̜pkhrūa læ thāng pō̜ngkan [Psychological and behavioral characteristics of school adolescents from at-risk families and preventive factors] (Research report). Bangkok: The Board of National Youth Bureau.

Bhanthumnavin, D., & Vanindananda, N. (2008). Kānwičhai phư̄a phatthana ̄khrư̄angmư̄wat thāng čhit bǣp phahumiti dān kān mi ̄phūmkhumkanton [Multi-dimenstional test construction of psychological immunity based on the philosophy of sufficiency economy] (Research report). Bangkok: National Research Council of Thailand.

Bualar, K., & Bhanthumnavin, D. (2018). Patčhai thāng čhitlaksana læ sathānkān thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam čhotčhō̜ saičhai nai kānrīan khō̜ng naksưksā radap parinyatrī thī pen runrǣk khō̜ng khrō̜pkhrūa [Psychological characteristics and situational factors as correlates of absorption-study behavior of the first-generation university students]. Journal of Behavioral Science for Development, 10(2), 56-82.

Chantawong, K. (2015). Patčhai sāhēt kānʻ ō̜k klāngkhan khō̜ng naksưksa ̄mahāwitthayālai rātchaphat walaialongkorn Naiphrabō̜romrāchūpatham Sūsakǣo [Factors causing the college dropouts of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Sakaeo Campus]. Valaya Alongkorn Review, 5(1), 127-141.

Charoenmitsakul, N. (2009). Patčhai thāng čhitsangkhom thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam kānsawǣngha ̄khwāmru ̄khō̜ng nakrīan Chūangchan thī Sām Sangkat samnakngān khēt phư̄nthī kānsưksāʻubonrātchathānī Khēt Sī [Psycho-social factors influencing knowledge and learning acquisition behaviors of the third class level students in Ubon Ratchathani educational service area 4] (Master’s thesis). Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani.

Cherif, A. H., Adams, G. E., Movahedzadeh, F., Martyn, M. A., & Dunning, J. (2014). Why do students fail? faculty’s perspective. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/

Chickering, W. A., & Reisser, L. (1993). Education and Identity (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass Publisher.

Choochom, O., Sucaromana, A., & Tongpukdee, T. (1997). Kānwikhro̜ patčhai thi ̄kīaokhō̜ng kap kāntatsinčhai thāng kānsưksā-ʻāchīp khō̜ng nakrīan radap matthayomsưksa tō̜nplāi [An analysis of factors related to educational and career decision making of upper secondary students] (Research report). Bangkok: Srinakharinwirot University, Behavioral Science Research Institute.

Deci, E. L., & Ryan R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E. L., & Ryan R. M. (2002). Handbook of Self-Determination Research. New York: University of Rochester Press.

Jhermpun, S. (2002). Čhitlaksana læ prasopkān thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam kānrīan khanitsāt khō̜ng Nakrīan chan matthayomsưksa ̄tō̜nplāi [Psychological and situational factors correlates of secondary school students in mathematics learning behavior] (Master’s thesis). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core self-evaluations scale: Development of a measure. Personal Psychology, 56(2), 303-331.

Kammeyer-Mueller, J. D., Judge, T. A., & Scott, B. A. (2009). The role of core self-evaluations in the coping process. Journal of Applied Psychology, 94, 177-195.

Keyen, C. (2018). The effects of reading and writing persuasive message on career intention to be professional farmers of high school students (Doctoral dissertation). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Komanee, N., Leesattrupai, C., & Vanno. (2017). Patčhai thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam kān pœ̄trap sư̄ sangkhom ʻō̜nlai yāng mī wičhāranayān khō̜ng nisit chanpī thī Nưng Mahāwitthayālai Sīnakharinthō̜nwirōt [The factors related to the critical social-media receiving behavior of freshman students at Srinakharinwirot University]. Journal of Behavioral Science for Development, 9(1), 21-38.

Kurtines, W. M. (1978). Autonomy: A concept reconsidered. Journal of Personality Assessment, 42(3), 253-257.

Magjaroen, L. (2011). Patčhai thāng čhit sangkhom læ khwām sukčhai thi ̄kīaokhō̜ng kap phrưttikam kānrīan yāng mi ̄prasitthiphāp khō̜ng naksưksa ̄sākhā wicha ̄kān banchī Khana bō̜rihān thurakit Mahāwitthayālai thēknōlōyi ̄rātmongkol phranakhō̜n [Psycho-social factors and well-being related to effective learning behavior of accounting students in faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Phra Nakhon] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Magnusson, D., & Endler, N. S. (1977). Personality at the crossroad: Current issues in interactionism psychology. New Jersey: LEA.

McGuire, W. J. (1969). The nature of attitude and attitude change. The Handbook of Social PsychologyI, 3, 136-134.

Monkholkaew, J., Rayasawat, C., Eakkasart, E., Phongthongcharoen, P., Thongphakdi, L., Sakuntanak, C., & Phramchorn, A. (2009). Kānsưksā sāhēt kān ʻō̜k klāngkhan læ kān mai samret kānsưksa ̄tām phǣn khō̜ng Naksưksa ̄mahāwitthayālai rātchaphat nakhō̜nrātchasīmā [The study of the factors of the dropout and the failure to complete the degree in accordance with the study plan of undergraduates, Nakhon Ratchasima Rajabhat University] (Research report). Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

Mundinger, M. O. (1980). Autonomy in nursing. Germantown. Maryland: Aspen. Nashville, Tennessee: B & H Publishing Group.

Nurash, P. (2014). Patčhai thāng čhitsangkhom thi ̄kīaokhō̜ng kap phrưttikam kānrīan tām samatthana wichāchīp læ khwāmsuk Nai kānrīan khō̜ng nisit thantaphǣt [Psychosocial factors related to behavior of professional learning and happy learning among dental students] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Potiratchatangkoon, S. (2015). Čhitlaksana læ sathānkān thi ̄kīaokhō̜ng kap phrưttikam kāndūlæ ̄sukphāp dān kānbō̜riphōk [Psychological and situational factors as correlates of eating concerned behavior] (Term paper). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Praneetvatakul, B., & Bhanthumnavin, D. (2018). Patčhai thāng čhitsangkhom thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam pō̜ngkan kān rap læ phrǣrōk nai sathānthī sāthārana khō̜ng naksưksā radap parinyatrī [Psychological correlates of communicable disease preventive behavior in public places for undergraduate students]. Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), 83-103.

Shaw, M. E., & Wright, J. M. (1967). Scale for Measurement of Attitude. New York: McGraw-Hill.

Simons, H. W. (1976). Persuasion: Understanding, practice, and analysis. Massachusetts: Addison-Wesley.

Sirirak, C. (2012). Laksana sathānkān nai rōngrīan Khrō̜pkhrūa læ čhitphō̜phīang thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam rapphitchō̜p khō̜ng nakrīan radap matthayomsưksā tō̜nton [School and family situations, and psychological sufficiency correlates of responsible behaviors of Thai junior high school students] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Supasamut, D. (2015). Patčhai chœ̄nghēt bǣp būranākān thāng dān čhitlaksana læ sathānkān thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam Kānthamngān khō̜ng phanakngān tō̜nrap bon khrư̄angbin [Integration of psychological and situational antecedents of work behavior in cabin crew] (Doctoral dissertation). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Tangcharoen, S. (2011). Patčhai thāng čhitsangkhom læ khwāmsāmāt nai kānbō̜rihān wēla thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam Rapphitchō̜p khō̜ng naksưksa ̄parinyatrī Phāksomthob Mahāwitthayālai Thēknōlōyi Rātmongkol Phranakhō̜n [Psychosocial factors and time management ability relates to responsibility behavior of students in part time bachelors of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Tangchitprattanar, G., Bhanthumnavin, D., Bhanthumnavin, D., & Pimthog, S. (2019). Čhitlaksana læ sathānkān thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam kānsư̄ sinkhā yāng mī wičhāranayān khō̜ng naksưksā radap parinyatrī [Psychological characteristics and situational factors as correlate of bying behavior base on critical thinking in undergraduate students]. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(3), 100-124.

Tasee, P. (2008). Laksana thāng čhit læ saphāpwǣtlō̜m thāng kānrīan thī kīaokhō̜ng kap khwāmphrō̜m nai kānrīanru ̄dūai Kān nam tonʻēng khō̜ng naksưksā chan pi ̄thī Nưng khō̜ng mahāwitthayālai nai krungthēpmahānakhō̜n [Psychological characteristics and learning environment related to self-directed learning readiness of first-year university students in Bangkok metropolis] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Wattanacheewanopakorn, W. (2012). Patčhai chœ̄nghēt thāng čhit læ sangkhom thī kīaokhō̜ng kap phrưttikam fairūfaidī khō̜ng naksưksā radap parinyatrī [The psycho-social correlates of academic and virtue oriented behaviors of undergraduate students] (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.