สำหรับผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ 
ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (search) ชื่อของผู้เขียนในอนาคต ดังนี้

1. ข้อมูลผู้แต่ง (Constructors) ขอให้กรอกข้อมูลผู้แต่งให้ครบทุกคนที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ เช่น ชื่อ สกุล สังกัด ประเทศ อีเมล 
2. คำสำคัญ (Keywords) ให้ทำการกรอกทีละคำ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ