ทางกองบรรณาธิการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวารสาร ดังนี้

1. รูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารเป็นรูปเล่มวารสาร  เป็นทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสารและ รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

2. เดือนที่เผยแพร่วารสารจากเดิม เดือน มกราคม และ เดือน สิงหาคม เป็น เดือน มกราคม และ เดือน กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

3. รูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง และใช้วิธีการแปลงสาส์น (https://164.115.23.167/plangsarn/) ตามมาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 7th edition ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป