1. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ
2. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ Click
3. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     3.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission Click
     3.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata Click     
4. Download Template บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์  บทความวิชาการ/Book Review