การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ณภัทร ทิพย์ศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • ธนีนุช เร็วการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • กรปภา จันทาพูน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำสำคัญ:

การจัดการธุรกิจ, กุ้งก้ามกราม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ราย สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดการผลิต รองลงมา ได้แก่ การจัดการ การเงิน/บัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการตลาด ตามลำดับ ในส่วนของผล การเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำแนกตาม พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่า ธุรกิจกุ้งก้ามกรามที่ มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จำนวน 10 ไร่ หรือต่ำกว่า มีการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามมากกว่า ธุรกิจที่มีพื้นที่ขนาดมากกว่า 11-20 ไร่ 21-30 ไร่ และ มากกว่า 31-40 ไร่ สำหรับธุรกิจกุ้ง ก้ามกรามที่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมามากกว่า 10 ปี มีการจัดการธุรกิจมากกว่า ธุรกิจที่มีระยะเวลา 5 ปีหรือต่ำกว่า และ 6-10 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลสิรี โคว้สุวรรณ์. (2552). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิค ดีไซน์.

จรัสศรี เพ็ชรคง. (2552). การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พนิดา พานิชกุล. (2554). การจัดการธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย (2559). จำนวนผู้เลี้ยงกุ้ง. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30สิงหาคม2559. เข้าถึงได้จากhttp://www.fisheries.go.th/fpochiangrai/ web/ statics/001.htm

สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล และจิราพร คำมูล. (2550). ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต กุ้งก้ามกรามในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547/2548. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 วันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-30