คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • พิรุณ ไชยเลิศ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • กรวีร์ ชัยอมรไพศาล สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสำคัญ:

คุณภาพการบริการ, แนวทางการพัฒนา, สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอล หญ้าเทียม จำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จากนั้น นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และใช้ดัชนีการจัดเรียง ลำดับความสำคัญของความต้องการ จำเป็น โดยวิธี Priority Needs Index (PNI Modified) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิง ลึก (Indepth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจใน คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่า เฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่เกิดขึ้นจริง ของคุณภาพการให้บริการในทุก ปัจจัย ได้แนวทางการพัฒนาดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ให้มีการจองคิวที่ไม่ซ้ำ ซ้อน ให้แจ้งอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน ด้านความไว้วางใจ ให้มีการติดต่อกลับ เมื่อมี การยกเลิกการจองจากผู้ใช้บริการท่านอื่น ด้านเข้าถึงจิตใจ ควรมีการอบรมและพัฒนาเจ้า หน้าที่ให้มีใจรักงานบริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ให้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟให้พร้อมใช้งาน ให้เปลี่ยนวัสดุที่อากาศถ่ายเทได้ ด้าน การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้เลือกทำเลที่เดินทางสะดวก หาง่าย ก่อนประกอบธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ารกีฬาแห่งประเทศไทย. (2548). การสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬาและการดูกีฬาของประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร : การกีฬาแห่งประเทศไทย.

เชียงใหม่นิวส์. (20 กรกฎาคม 2559). เตรียมจัดหลีก. แหล่งที่มา : http://www. chiangmainews. co.th/

ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2549). การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พริ้นท์.

รัฐภรณ์ ฟองทอง และวินิต ชินสุวรรณ. (2558). แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการ แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดีหมี จังหวัด ขอนแก่น, วารสารประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 655-661.

รุ่งวสันต์ ไกรกลาง และกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน. (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ การใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐาน ของสาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ, งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน.

ศุภกาญจน์ แก้วมรกต. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอล หญ้าเทียม ในจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาทิตยา พาหิรัญ. (2554). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงาน ในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้า แบบอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Parasuraman, A., Zeeithaml, V.A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiitem scale for measuring consumer perceptions of quality. Journal of Retailing.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2016