อิทธิพลของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราหนี้สินต่อทุน ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้แต่ง

  • ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง)

คำสำคัญ:

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์, อัตราหนี้สินต่อทุน, อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของอัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ อัตราหนี้สินต่อทุนที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดย รวบรวมได้จากรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ กำกับหลักทรัพย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน ฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพล ของตัวแปรแต่ละตัว จากการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส่งผลทางบวกต่ออัตรา ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีระดับนัยสำคัญที่ 0.000 และอัตราหนี้สินต่อทุนส่งผลทางบวก กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับนัยสำคัญที่ 0.019

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง)

วิจิตราภรณ์ ถนัดทาง, 2554. การตอบสนองของราคาหุ้นต่อการประกาศผลกำไรของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วันเพ็ญ ภูมิวิเศษ, 2554. การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน ของบริษัทจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วิทยานิพนธ์.บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นุชจรี พิเชฐกุล. (2555). การรายงานและการวิเคราะห่งบการเงิน. สาขาการบัญชี คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพฯ.

จารุวรรณ ขันธอุบล. (2551). การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การศึกษาค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิลาวัลย์ ตุ้มเฟี้ยม. (2551). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2016