การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • นิรุตติ์ ชัยโชค สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ต้นทุน, ผลตอบแทน, ไผ่กวนอิม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่ กวนอิมของเกษตรกรตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามเกษตรกร จำนวน 54 ราย และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลของต้นทุนการผลิตและรายได้ สำหรับการ วิเคราะห์ผลตอบแทนใช้วิธีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven point) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) อัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุน อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย และอัตราผล ตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) จากการวิจัย พบว่า ต้นทุนการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกรตำบลโป่งผา อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ต้นทุนในการปลูกไผ่กวนอิมเริ่มแรก 7,539.29 บาท ต่อไร่ต่อปี ต้นทุนในการดูแลรักษา 7,084.68 บาทต่อไร่ต่อปี ต้นทุนในการเก็บไผ่กวนอิม 1,174.80 บาทต่อไร่ต่อปี และต้นทุนในการขนส่ง 2,745.72 บาทต่อไร่ต่อปี โดยมีต้นทุน รวมเฉลี่ย 18,544.49 บาทต่อไร่ต่อปี ผลตอบแทนจากการปลูกไผ่กวนอิม เท่ากับ 25,832.28 บาทต่อไร่ต่อปี มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 7,287.79 บาทต่อไร่ต่อปี จากการวิเคราะห์พบว่า จุดคุ้ม ทุนการปลูกไผ่กวนอิมอยู่ที่ 0.51 ต้น ใช้ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 24 วัน อัตรากำไรสุทธิต่อ ต้นทุน 39.30% อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย 28.21% และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 13.81%

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ด ดูเคชั่น อินโดไชน่า.

ชี้ช่องรวย. (2560). ไผ่กวนอิม ไม้มงคล รวมทั้งคนซื้อ-ขาย. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จาก : http://www.xn--72cfa1hey3b0dtji.com/content/2862

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30