การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • วิไลลักษณ์ วงศ์ชัย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ต้นทุน, ผลตอบแทน, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การวิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สอบถาม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่สามารถ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 131 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 4,229.48 บาทต่อไร่ มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 5,311.29 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ 13% ต้นทุนค่าแรงงาน 32% และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 55% อัตรา กำไรสุทธิต่อยอดขาย 20.36%

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร. (2558). สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี2558. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.oae.go.th/download/download_journal/2559/commodity58.pdf

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร. (2559). ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ เก็บผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ (ปี 2558-2559 พยากรณ์ไตรมาสที่ 3 เดือน กันยายน 2559). สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559, จาก http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/maize.pdf

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2557). ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพด. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2559, จาก http://kasetinfo.arda.or.th/ arda/corn/

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2557). ข้อมูลการผลิต สินค้าเกษตร. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2559, จาก http://www.oae.go.th/ production.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30