ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ

Main Article Content

นริศ เพ็ญโภไคย
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ธีรัตม์ พิริยะพลิน

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงคนในองค์การและประสิทธิผลองค์การ รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ผลกระทบภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ ความเสี่ยงคนในองค์การ และประสิทธิผลองค์การ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 240 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบและการสุ่มแบบแยกประเภท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

    ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 2) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 4) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ 5) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ 6) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ และ 7) ความเสี่ยงคนในองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ และผลของการวิจัยยังพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสถิติไค-สแควร์ X2 มีค่าเท่ากับ 82.204 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 85 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.566 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) มีค่าเท่ากับ 0.967 ค่าความสอดคล้องดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.960  ค่าดัชนีความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.902 และค่าดัชนีค่าความคลาคเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000

Article Details

How to Cite
เพ็ญโภไคย น., จันทรประภาเลิศ อ., & พิริยะพลิน ธ. (2016). ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 10(2), 71–90. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/52380
Section
บทความวิจัย