ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการคนเก่ง

Main Article Content

อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

Abstract

จากการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนเก่ง คนดี ให้มาทำงานร่วมกับองค์กร
เพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการคนเก่ง ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานบุคคลในแต่ละองค์กรนั้น มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานที่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างพนักงานบุคคลที่เก่งและดีกับพนักงานบุคคลทั่วไปอยู่ที่พฤติกรรมการทำงาน โดยความท้าทายของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริงคือพนักงานบุคคลที่เก่งและดีจะต้องรู้จักใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ รู้จักใช้พลังสมองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของตน ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ถือเป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่งโดยใช้ขั้นตอนการบริหารตั้งแต่การสรรหาคนเก่ง/การคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร/การพัฒนาคนเก่ง/ การบริหารและจูงใจคนเก่ง/การบริหารจัดการคนเก่งไว้ในองค์กร

Article Details

How to Cite
พัฒนสัมพันธ์ อ. (2019). ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการคนเก่ง. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 66–79. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165150
Section
บทความวิชาการ