แนวทางการช่วยเหลือสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาทางการอ่าน GUIDELINES FOR ASSISTING ELEMENTARY CHILDREN STRUGGLING WITH READING

  • ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
Keywords: การช่วยเหลือทางการอ่าน, เด็กระดับประถมศึกษา, ปัญหาทางการอ่าน, reading intervention, elementary school children, reading difficulties

Abstract

ปัญหาทางการอ่านอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการทั้งจากความผิดปกติของอวัยวะในการสื่อสารหรือเกิดจากการได้รับประสบการณ์การอ่านที่ไม่เพียงพอ การคัดกรองและวินิจฉัยเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาทางการอ่านตั้งแต่ต้นจะช่วยให้เด็กได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีที่เหมาะสมและทันท่วงที ครูมีบทบาทสำคัญในการสังเกต ตรวจสอบ วัดประเมินความสามารถทางการอ่านของเด็กเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านตั้งแต่ทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การรู้เรื่องเสียงของตัวอักษร การทำความเข้าใจความหมายของคำและการออกเสียง คำศัพท์ การอ่านคล่อง จนถึงการอ่านเข้าใจความ เด็กจะใช้ทักษะเหล่านี้ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้และสารสนเทศต่อไปในอนาคต ครูจึงควรมีความรู้ในเรื่องพัฒนาการทางการอ่านและเข้าใจถึงสัญญาณที่แสดงถึงปัญหาทางการอ่านของเด็กซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการอ่าน เลือกใช้วิธีการ หรือสื่อวัสดุที่เหมาะสมในการป้องกัน แก้ปัญหา และส่งเสริมความสามารถทางการอ่านของเด็กได้อย่างเกิดประสิทธิผล

 

Reading difficulties can be caused by various reasons. Some children have a disability while others struggle because they have received inadequate reading instruction. Early screening and diagnosis that identifies the reasons behind reading difficulties will help children to receive reading interventions properly. The responsibilities of teachers for developing their children to be good readers are observing, monitoring, measuring and assessing children’s reading abilities on the basic reading skills of phonological awareness, word decoding and phonics, vocabulary, fluency, and comprehension. Children will read to learn and use reading skill to study further information for developing themselves. Teachers should know the stages of reading development and understand the early signs of children’s reading difficulties that will be helpful when design reading activities, utilize instructional approaches, and develop materials to enhance children’s reading abilities appropriately and effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published
2017-05-16