ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

Main Article Content

อนุวัตร ศรีพระนาม

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำเหนือผู้นำของบริหารสถานศึกษา และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 474 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเชี่ยวชาญ ได้มาโดยการกำหนดคุณสมบัติแล้วทำการคัดเลือจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการสรุปประเด็น


ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างวัฒนธรรมการนำตนเองมีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด และด้านการสนับสนุน และการเสริมแรงบุคลากรมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
2) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา่ ผูบ้ ริหารควรศึกษาจุดบกพร่องตนเอง สร้างตนเองให้เป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้มีความพฤติกรรมและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้โอกาสผู้อื่นปฏิบัติงานจนมีความก้าวหน้า สร้างขวัญกำลังใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ทั้งยังมอบความเชื่อใจในการทำงาน ไม่แสดงออกพฤติกรรมเชิงลบ สร้างความตระหนักต่อสิ่งที่สร้างสรรค์องค์กรให้ดีงาม ปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายแห่งอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อเพื่อนร่วมงาน แนะนำแนวทางการทำงานอย่างอย่างจริงใจสมํ่าเสมอ


 

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีพระนาม อ., “ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25”, EDGKKUJ, vol. 11, no. 2, pp. 256–264, Feb. 2018.
Section
บทความวิจัย (Research article)