Editorial Team

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

อาจารย์สมพร  ปิยะพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนง  แก้วเพ็ชร                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์                                                                        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  วงศ์โสธร 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ  จูฑะวิภาต                

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ  เถาทอง                 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  เลาหะเพ็ญแสง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์  ฐานดี            

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง              

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา      

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  พาวินันท์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ฆังฆะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ                    

รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร  จันทร์สว่าง                

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์        

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์                

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันทริน  รักษ์สาคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักภ์  สินธุภัค                                                                                          

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีชัย  ปัญญาวงศ์งาม              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์  จันทร์คงหอม    

อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์  แสงสว่าง                                                                  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการตรวจสอบและพิจารณาบทความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีชัย  ปัญญาวงศ์งาม              

อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์  จันทร์คงหอม    

อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์  แสงสว่าง                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  งามสุขเกษมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาลัด  พุกาธร          

อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา  ยุกติรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการตรวจรูปแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา  แจ้งสี

อาจารย์ธัญญาภัทร์  เลิศจันทรางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการพิสูจน์อักษร

อาจารย์จีรรัตน์  เพชรรัตนโมรา

อาจารย์Dermot P S White

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

กรรมการจัดการงานเอกสาร

อาจารย์มนัสวี  ดวงลอย

อาจารย์จันทนา  วงศ์หาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการจัดการฐานข้อมูล

อาจารย์พูนศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์

นายเกียรติศักดิ์  แซ่โค้ว                                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ