ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย

จันทร์มณี

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร      

คัมภีรภาพพัฒน์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนง        

แก้วเนียม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล      

ชุดเจือจีน   

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา    

วงศ์โสธร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย            

ช่วยบำรุง   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ         

จูฑะวิภาต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ       

เถาทอง   

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา      

รัตนอุบล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี        

ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์          

ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์          

เลาหะเพ็ญแสง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส        

พาวินันท์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          

สังข์รักษา   

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์           

ฐานดี       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ       

ขนิษฐานันท์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์        

ฆังฆะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ        

โชคเหมาะ     

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร            

จันทร์สว่าง      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร          

คงศิริรัตน์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา           

เมฆขำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์สถาพร               

ดีบุญมี ณ ชุมแพ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์               

วิทยารัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา          

แพรใบศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันทริน       

รักษ์สาคร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา          

คูหา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว      

เภาวิเศษ    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ         

อมรากุล  

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักภ์       

สินธุภัค   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมสันต์ 

สุวรรณโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร   

เลิศมหาเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์    

เกียรติวิภาค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร    

แก้วรัตนภัทร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดา    

ยุกติรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รองบรรณาธิการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาลัด  

พุกาธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์   

งามสุขเกษมศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภัทร์ 

เลิศจันทรางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา

วงศ์หาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาจันทร์

โชคนิรันดรชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา 

แจ้งสี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวรรณ

วาจางาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์ธิติกานต์        

แสงอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการตรวจรูปแบบ พิสูจน์อักษร และตรวจการอ้างอิง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาลัด  

พุกาธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา 

วงศ์หาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาจันทร์

โชคนิรันดรชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์ ดร.ปิยะรัตน์

พิพัฒน์ธาราสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์รัตนสุวรรณ

ระวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์ Dermot

P S White

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์ธิติกานต์

แสงอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการจัดการงานเอกสารและประสานงาน  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา 

แจ้งสี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์

งามสุขเกษมศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวรรณ

วาจางาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา 

วงศ์หาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์อำไพ

แสนหมื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์อนุชา

กลมเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภัทร์  

เลิศจันทรางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการจัดการฐานข้อมูล  

   

อาจารย์ธิติกานต์

แสงอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์อนุชา

กลมเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายเกียรติศักดิ์  

แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ