About the Journal

ลักษณะของวารสาร

วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่ เกี่ยวกับ

 1. ศิลปศาสตร์ ได้แก่ ภาษา ภาษาศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. สังคมศาสตร์ ได้แก่ กฎหมาย อาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและแนะแนว บริหารธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

             วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ (RMUTK Journal of Liberal Arts) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการตลอดจน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่หลากหลายจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์

 1. บทความวิจัย (Research articles)
 2. บทความวิชาการ (Academic articles)

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ

 1. บทความวิจัย (Research Article) ความยาว 10-15 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง) มีหัวข้อตามลำดับดังนี้
 • ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ (Author) และหน่วยงาน (Institution) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200-250 คำ คำสำคัญ (Keywords): ไม่เกิน 7 คำ เรียงลำดับตามความสำคัญ โดยวางไว้ท้ายบทคัดย่อ รวมถึง Abstract และ Keywords ภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกับภาษาไทย
 • บทนำ (Introduction) นำเสนอความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย และสาระสำคัญจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องมีความกระชับและชัดเจนสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) อธิบายให้ตรงประเด็นในเนื้อหาของบทความรวมทั้งมีการอ้างอิงในเนื้ออย่างถูกต้อง
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) อธิบายรายละเอียดวิธีการศึกษาให้กระชับ และเป็นขั้นตอน รวมทั้ง กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผลการศึกษา (Results) ข้อค้นพบ อาจมีตาราง แผนภูมิ หรือภาพประกอบ ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจน และพิมพ์แยกจากเนื้อหาของบทความ
 • อภิปรายผล (Discussion) อธิบายเหตุผลที่ได้จากการศึกษา แสดงความเชื่อมโยงกับสมมุติฐาน (ถ้ามี)
 • สรุป (Conclusion) สรุปผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และการนำไปใช้ในอนาคต
 • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) (ถ้ามี)
 • เอกสารอ้างอิง (References) ตามหลักเกณฑ์ APA Style.
 1. บทความวิชาการ (Academic article) ความยาวไม่เกิน 5-10 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง) นำเสนอประเด็นทางวิชาการที่ค้นคว้าได้จากเอกสารวิชาการทั่วไป สามารถสอดแทรกความเห็นของผู้เขียนได้บนพื้นฐานของการอ้างอิงทางวิชาการ ยึดตามหลักตามหลักเกณฑ์ APA Style
 • ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ชื่อผู้แต่ง (Author) และหน่วยงาน (Institution) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทนำ (Introduction) นำเสนอสาระความสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง
 • การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) อธิบายให้ตรงประเด็นในเนื้อหาของบทความรวมทั้งมีการอ้างอิงในเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 • เอกสารอ้างอิง (References) ตามหลักเกณฑ์ APA Style.

 

การส่งต้นฉบับ

          - ส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .doc และ .pdf

      - ส่งผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าไปได้ http://www.lartsjournal.rmutk.ac.th  เท่านั้น

      - เมื่อสมัคร (Register) และเข้าระบบ (Login) ให้กรอกข้อมูลประวัติ (View Profile) ประกอบด้วย

  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯ ก่อนส่งเอกสาร

      - เมื่อได้รับเอกสารตอบรับการพิจารณาบทความ ให้เจ้าของบทความส่ง แบบรับรองสิทธิ์

  บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ