ลักษณะของวารสาร

วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่ เกี่ยวกับ

 1. ศิลปศาสตร์ ได้แก่ ภาษา ภาษาศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. สังคมศาสตร์ ได้แก่ กฎหมาย อาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและแนะแนว บริหารธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

             วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ (RMUTK Journal of Liberal Arts) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการตลอดจน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่หลากหลายจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รูปแบบและเกณฑ์ต้นฉบับวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

 1. ผู้ส่งบทความต้องสมัครสมาชิกในระบบ
 2. ผู้ส่งบทความ สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 3. เรื่องที่ส่ง ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่าง รอพิจารณาจากวารสารอื่น
 4. ต้นฉบับ ต้องมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ พิมพ์หน้าเดียว ขนาด A4 พิมพ์ด้วย MS-Word รูปแบบอักษร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 pts พิมพ์แบบเสมอหน้า-หลัง (Justified) ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ ซ้าย เท่ากับ     5 เซนติเมตร บน ขวา และล่าง เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร ตามแบบฟอร์ม
 5. ประเภทของผลงาน มี 2 ประเภท
 • บทความวิจัย (Research Article)
 • บทความวิชาการ (Academic Article)

           5.1 บทความวิจัย (Research Article) ความยาว 10-15 หน้า มีหัวข้อตามลำดับดังนี้

 • ชื่อเรื่อง (Title): ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ชื่อผู้แต่ง (Author) และหน่วยงาน (Institution): ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อ (Abstract): ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200-250 คำ
 • คำสำคัญ (Keywords): ไม่เกิน 7 คำ เรียงลำดับตามความสำคัญ โดยวางไว้ท้ายบทคัดย่อ รวมถึง Abstract และ Keywords ภาษาอังกฤษ ต้องสอดคล้องกับภาษาไทย
 • บทนำ (Introduction): นำเสนอความสำคัญ ที่มาของปัญหาวิจัย และสาระสำคัญจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives): ต้องมีความกระชับ และชัดเจนสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review): อธิบายให้ตรงประเด็นในเนื้อหาของบทความรวมทั้งมี การอ้างอิงในเนื้ออย่างถูกต้อง
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology): อธิบายรายละเอียดวิธีการศึกษาให้กระชับ และเป็นขั้นตอน รวมทั้ง กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผลการวิจัย (Results): ข้อค้นพบ อาจมีตาราง แผนภูมิ หรือภาพประกอบ ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจน และพิมพ์แยกจากเนื้อหาของบทความ
 • อภิปรายผล (Discussion): อธิบายเหตุผลที่ได้จากการศึกษา แสดงความเชื่อมโยงกับสมมุติฐาน (ถ้ามี)
 • สรุป (Conclusion): สรุปผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ การนำไปใช้ในอนาคต
 • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) (ถ้ามี)
 • เอกสารอ้างอิง (References): ตามหลักเกณฑ์ APA Style

           5.2 บทความวิชาการ (Academic Article): ความยาวไม่เกิน 5-12 หน้า นำเสนอประเด็นทางวิชาการที่ค้นคว้าได้จากเอกสารวิชาการทั่วไป สามารถสอดแทรกความเห็นของผู้เขียนได้บนพื้นฐานของการอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่อง (Title): ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ชื่อผู้แต่ง (Author) และหน่วยงาน (Institution): ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทนำ (Introduction): นำเสนอสาระความสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง
 • การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review): อธิบายให้ตรงประเด็นในเนื้อหาของบทความรวมทั้งมี การอ้างอิงในเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 • เอกสารอ้างอิง (References): ตามหลักเกณฑ์ APA Style
 1. การส่งต้นฉบับ ส่งผ่านระบบทาง Website เท่านั้น
 2. การตรวจแก้ไข และยอมรับการตีพิมพ์

           7.1 การติดต่อผู้แต่งเพื่อการตรวจแก้ไข หรือตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทำผ่านทางอีเมล (email)
           7.2 บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน
           7.3 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์

 1. เนื้อหาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่ง
 2. ลิขสิทธิ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการเป็นของวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ