กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF