กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของพฤติกรรมการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy