กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy