กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF