กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตำนานและพิธีกรรมต่อวาลีในบางชุมชนของสามจังหวัดชายแดนใต้ : การต่อรองและการผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับศาสนาอิสลาม MYTH AND RITES OF WALEE IN THE COMMUNITY OF THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES : RESISTANCE AND INTEGRATION OF OLD IDEALISM AND ISLAM ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF