กลับไปที่รายละเอียดของบทความ An Analysis of costume designs for Thai Drama series: A case of “Prisana” from 1987-2015 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF