Return to Article Details การพัฒนารูปแบบช่องแสงไม้ไผ่สำหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัยที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเทคนิคการสะท้อนแสง (Bamboo Louvers Design for the Elder in Local Wisdom Resident by Daylight Reflecting Technique) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy