Return to Article Details การประเมินการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (The Evaluation on Touristic Area in Nakhon Nakhon Si Thammarat Municipality: A Case Study of Phra Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy