คุณลักษณะที่คงอยู่ และคุณลักษณะที่หายไปของครัวไทย (The Remaining and Missing Features of Thai Kitchen)

Authors

  • Tirawat Pimwern Faculty of Architecture, Chiang Mai University
  • Natthakit Phetsuriya Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Keywords:

คุณลักษณะ, การคงอยู่, การหายไป, ครัวไทย characteristics, remaining, missing, Thai kitchen.

Abstract

บทความเรื่อง “คุณลักษณะที่คงอยู่ และคุณลักษณะที่หายไปของครัวไทย” เกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลเรื่อง ลักษณะครัวไทยและครัวสากล ในเรื่องของความสัมพันธ์ร่วมของครัวไทยกับครัวสากล เรื่องแนวคิด การจัดพื้นที่  สัดส่วน และการเลือกใช้วัสดุ เพื่อวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่คงอยู่ และคุณลักษณะที่หายไปของครัวไทย ว่าสิ่งใดบ้างที่หายไป สิ่งใดที่คงอยู่ สิ่งใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการได้รับอิทธิพล และสิ่งใดบ้าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะวัฒนธรรมการทำอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ออธิบายการถ่ายเทวัฒนธรรม และการผสมผสานของครัวสากลสู่สังคมไทย 

 

The paper “The Remaining and Missing Features of Thai Kitchen” was deducted from the study investigating Thai and western-style kitchens in terms of their relationships, concepts, spatial arrangement, proportions and material selection so as to identify which features remain, miss out and change due to culinary cultural transformation.  The cultural exchanges and integration of western-style kitchens to Thai society will be explained.

Downloads

Published

20-10-2016