ความชื่นชอบรูปด้านหน้าอาคารแถวในเขตเมืองเก่าลำปาง (Preference Study of Lampang Old City Shophouses’ Façades)

Authors

  • Natthakit Phetsuriya Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Keywords:

ความชื่นชอบ, รูปด้านหน้า, อาคารแถว, เขตเมืองเก่าลำปาง, องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม, Preference, Façade, Shophouse, Lampang old city, Architectural ornaments.

Abstract

การเพิ่มจำนวนของอาคารแถวอย่างรวดเร็วนั้น มีสาเหตุหลักจากการที่อาคารแถวเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อพื้นที่เชิงพาณิชย์ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่ได้ง่าย ซึ่งการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปด้านหน้า (façade) ของอาคารแถวด้วย เนื่องจากอาคารแถวมักตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของเมือง หรือริมถนนสาธารณะ จึงทำให้ผู้คนมองเห็นรูปด้านหน้าของอาคารแถวได้ จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปด้านของอาคารแถวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์เมืองหรือย่าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ถึงความงามของเมือง ในการศึกษาความชื่นชอบรูปด้านหน้าอาคารแถวนี้ ใช้แนวทางการศึกษาการรับรู้จากความชื่นชอบ (preference study) โดยให้ประชากร ให้ค่าน้ำหนักความชื่นชอบ (preference rating) โดยการวิเคราะห์ลักษณะร่วมทางกายภาพของภาพร่าง ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับความชื่นชอบที่มีต่อองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบนรูปด้านหน้าอาคารตึกแถว รวมไปถึงผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการออกแบบรูปด้านหน้าอาคารแถวต่อไป

 

Currently, the number of shophouse had increased dramatically due to its architectural benefits such as its worthy space utilization in limited area as well as its functional flexibility. Besides, existence of shophouses also implied the image of the city particularly their facades since their location mostly was along sides of visible public streets with a plenty amount of traffic volume. That made those facades became an image of the district or even the city in people’s mind inevitably. To preference of townspeople, this study used methodology of preference study. With this kind of study, the data were differed in various depths and analyzed their correlations to define people’s general preference in architectural elements of shophouse in Lampang. In the latter part of the study, the result of this questionnaire was also applied to a design by using people’s preferable architectural elements to create an example of shophouse prototype. This might help guiding people in Lampang city to ameliorate or preserve their shophouses in the same direction.


Downloads

Published

06-10-2016