Announcement of Journals from Thai-Journal Citation Index (TCI)

02-07-2021

ขอเเสดงความยินดีกับวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Environmental Design) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เป็นวารสาร กลุ่มที่ 1
หมายเหตุ ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ผ่านช่องทาง https://tci-thailand.org/?p=6373