Open for article via online system

07-03-2020
 

32387234_1532101603583575_9158642309858852864_n1.jpg

กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ : เปิดรับตลอดทั้งปี
ปัจจุบันรูปแบบการเผยแพร่วารสารเป็นรูปแบบการเผยแพร่ออนไลน์ (Online)  2 ฉบับต่อปี คือ เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

ISSN : 2392-5477 (Print) (ฉบับที่ 1 (1) - 6 (1))

ISSN : 2351-0935 (Online) (ฉบับที่ 1 (1) - ปัจจุบัน)

ทั้งนี้ขอท่านส่งไฟล์อย่างน้อย 4 ไฟล์ คือ 

1) ไฟล์บทความที่แนบรูปภาพในเนื้อหาแล้ว เป็นไฟล์ Microsoft Word โดยไม่มีชื่อและที่อยู่ผู้เขียนในหน้าแรก (ตัวอย่างรูปแบบบทความ

2) ไฟล์บทความในข้อ 1) ที่บันทึกเป็น PDF 

3) แบบฟอร์มการเสนอบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์

4) ไฟล์ภาพเปิดบทความเป็นภาพแนวตั้งที่สื่อถึงเนื้อหาของบทความ จำนวน 1 ภาพ เป็นสีหรือขาวดำ ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป

รูปแบบของเอกสารบทความอยู่ในหน้า Submissions แล้ว ขอท่านปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมบทความ ทางวารสารจะนำเข้าระบบประเมินออนไลน์หลังได้รับไฟล์ที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

สามารถดูรายละเอียดการเขียนบทความได้ใน หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร